Sökning: "argumenterande"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet argumenterande.

 1. 1. Impact of Video Compression on the Performance of Object Detection Algorithms in Automotive Applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kristian Kajak; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to generally expose the impact of using video compression methods on the performance accuracy of a neural network-based pedestrian detection system. Moreover, the emphasis is on investigating the consequences of using both compressed training and testing images with such neural network applications. LÄS MER

 2. 2. Kulturkrock och skrivchock : En jämförande undersökningav elevtexter från årskurs 5 i indisk respektive svensk skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Malin Sandberg; [2020]
  Nyckelord :India; pupil text analysis; grade 5; linguistic factors; text triangle; argumentative texts; Indien; elevtextanalys; årskurs 5; språkliga faktorer; texttriangeln; argumenterande text;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Elevers debattartiklar : En studie av argumentationsstrukturer och textfunktioner i högstadieelevers argumenterande skrivande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Julia Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Student text; national exams; grade 8; text analysis; assessment; Elevtext; nationella prov; årskurs 8; textanalys; bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är dels att undersöka textfunktioner och argumentationsstrukturer i elevers debattartiklar, dels att synliggöra styrkor och utvecklingsmöjligheter i debattartiklarna. Materialet består av fyra argumenterande elevtexter med rubriken ”Rädda vår jord!” från det nationella provet i svenska 2008. LÄS MER

 4. 4. Abstraktionsnivå och grammatisk utveckling i L2-elevers texter : En analys utifrån systemiskt-funktionellt perspektiv och processbarhetsteorin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Susanne Svensson; [2019]
  Nyckelord :abstraktionsnivå; konkretionsnivå; processbarhetsteorin; systemisk funktionell analys; nominalisering; processer; deltagare; informationstunga ord;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte var att relatera elevers språkliga abstraktionsgrad med deras grammatiska nivå enligt Processbarhetsteorin (PT). Med utgångspunkt i systemisk-funktionell grammatik (SFG) analyserades abstraktionsgrad i form av informationstunga ord samt vilka processtyper eleverna använde. LÄS MER

 5. 5. Söka, sovra och kritiskt granska : En kvalitativ intervjustudie om informationssökning och källkritik i gymnasiets svenskämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Sandra Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Informationssökning; källkritik; svenskämnet; gymnasiet; sociokulturellt perspektiv; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare menar att de integrerar informationssökning och källkritik i gymnasiets svenskämne och frågeställningarna som formulerades i relation till syftet är inriktat mot de didaktiska hur- och vad-frågorna. För att besvara dessa frågor och uppfylla syftet med studien utfördes semistrukturerade intervjuer med sex informanter. LÄS MER