Sökning: "aristoteles kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden aristoteles kunskap.

 1. 1. DEN SINNLIGA NÄRVARONS DIMENSIONER En litteraturstudie om den psykoterapeutiska relationens kännetecken och tillblivande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisa Johansson; Maria Wallmon; [2020-03-13]
  Nyckelord :den psykoterapeutiska relationen; praktisk kunskap; tyst kunskap; fronesis;

  Sammanfattning : Studien undersöker dels den psykoterapeutiska relationens kännetecken, dels hur psykoterapeuters praktiska kunskaper kommer till uttryck i etablerandet av denna relation. För att söka svar på studiens frågeställningar har författarna studerat litteratur skriven av fyra väl etablerade och erfarna psykoterapeuter, vilka representerar skilda psykoterapiinriktningar. LÄS MER

 2. 2. Yrkeskunnande hos speciallärare i matematik : Varför gör jag som jag gör egentligen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hanna Larsson; Emma Bennerhag; [2020]
  Nyckelord :Erfarenhet; Reflektion; Speciallärare; Tyst kunskap; Yrkeskunnande;

  Sammanfattning : Läroplanerna (Skolverket, 2011, 2019) synliggör att skolan idag har ett uppdrag, med eleven i centrum, som ska möta elevernas olikheter och förutsättningar till lärande. De ska få det stöd de behöver för optimal kunskapsutveckling. LÄS MER

 3. 3. ” Jag ser ju vad som står men hur fungerar det i praktiken?” : En kvalitativ studie om nyexaminerade socionomers och snart utexaminerade socionomstudenters upplevelser av sina juridiska kunskaper som myndighetsutövare på individ- och familjeomsorgen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Nicole Wallin; Robert Berggren Liljestrand; [2019]
  Nyckelord :Social work; law; legal knowledge; public authority; social service; individual and family care; theory of knowledge.; Socialt arbete; juridik; juridisk kunskap; myndighetsutövning; socialtjänst; individ- och familjeomsorg; kunskapsteori.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate newly graduated social workers and soon to be graduated students of social work and their experiences regarding legal knowledge as practitioners working in individual and family care. The study was carried out with the help of a qualitative method. LÄS MER

 4. 4. Fjarill i Gagnef : Reflektioner om hemlängtan, kulturella skillnader och kreativt skapade

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Aino Löwenmark; [2019]
  Nyckelord :Hemlängtan; musik; kreativ omvandling; praktisk kunskap; kulturella skillnader; förståelse; Aristoteles; Hannah Arendt; Hans Larsson;

  Sammanfattning : I den här essän försöker jag få en förståelse och en inre struktur för mitt yrke och min praktiska kunskap som musiker och sångare i Tyskland. Det handlar om mitt dilemma om att vara utlandssvensk i Tyskland och om min hemlängtan till Sverige. Med hjälp av Aristoteles, Hannah Arendt, Hans Larsson m. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter i dialog : En vetenskaplig essä om boendestödjarens lärande

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Mira Kjellsdotter; [2019]
  Nyckelord :practiacal knowledge; community mental health worker; social psychiatry; experience; instructions; phronesis; uncertainty; users; praktisk kunskap; boendestödjare; socialpsykiatri; erfarenhet; instruktioner; fornesis; osäkerhet; brukare;

  Sammanfattning : Denna vetenskapliga essä utgår från författarens personliga erfarenhet som boendestödjare i form av en gestaltning. Syftet med essän är att formulera boendestödjarens praktik utifrån gestaltningen samt med hjälp av Aristoteles Den Nikomachiska etiken samt Donald A. LÄS MER