Sökning: "aritmetik"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet aritmetik.

 1. 1. Tidig algebra : En litteraturstudie om centrala delar och kritiska aspekter i undervisningen om tidig algebra för elever i lågstadiet i ämnet matematik  

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emelie Einarsson; William Alin; [2020]
  Nyckelord :Matematik; tidig algebra; undervisning; lågstadiet; variationsteorin; likhetstecknet; aritmetik; ekvationer;

  Sammanfattning : I den här systematiska litteraturstudien fokuseras lärandet och undervisningen inom tidig algebra. Syftet med studien är att synliggöra centrala delar och kritiska aspekter i undervisningen om tidig algebra för elever i lågstadiet. För att få fram ett resultat  analyseras vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 2. 2. Språkstörningars påverkan på matematiklärandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rasha Alsaadi; [2020]
  Nyckelord :Språkstörning; matematik;

  Sammanfattning : Följande kunskapsöversikt är skriven i syfte att undersöka inom vilka matematiska områden som elever med språkstörning (SLI) påverkas av sin diagnos i det tidiga matematiklärandet. Även ifall språksvårigheterna begränsar deras utveckling i matematik i jämförelse med elever utan språkstörning. LÄS MER

 3. 3. Elevers matematikutveckling : Läsförmågans och språkets betydelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jonny Nguyen; Sandra Goyette; [2020]
  Nyckelord :läsförståelse; läsning; problemlösning; aritmetik; matematik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Nilholm (2017 ss.16-18 ) beskriver kunskapsöversikter som en grundläggande förutsättning för att kunna bidra vetenskapligt till forskningsfältet. I kunskapsöversikter synliggör man vilken kunskap man själv saknar samt vilken kunskap som finns i ett område inom en viss ram. Barajas Eriksson, Forsberg och Wengström (2017 s. LÄS MER

 4. 4. Elever förståelse av kommutativitet : En litteraturstudie om elevers förståelse och användning av kommutativitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktisk forskning

  Författare :Malin Jansson; Lisa Karlsson; [2019]
  Nyckelord :matematik; aritmetik; kommutativitet; räknelag och elev;

  Sammanfattning : Det finns olika områden inom matematik som är extra viktiga att elever behärskar. Aritmetik, som ofta definieras som räknelära, är ett sådant område och inom aritmetiken återfinns räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division samt deras egenskaper. LÄS MER

 5. 5. Programmering i matematikundervisningen : Vilka effekter har programmering på elevers lärande i matematikundervisningen i lägre åldrar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Robin Jern; Emelie Gröndahl; [2019]
  Nyckelord :programmering; matematik; problemlösning; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att ta reda på vilka fördelar det finns med att implementera programmering i matematikundervisningen. För att ta reda på detta har vi letat fram ett flertal olika studier som berör programmering inom skolväsendet på något sätt. LÄS MER