Sökning: "aritmetik"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet aritmetik.

 1. 1. Dynamiska matematikprograms påverkan på elevers prestationer i matematik : En litteraturstudie av kvantitativ forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Daniel Gahnfelt; [2022]
  Nyckelord :Dynamiska matematikprogram; matematikundervisning; elevprestationer; matematikområden; GeoGebra; Desmos; Cabri; Geometer s Sketchpad; kvasiexperimentell metod;

  Sammanfattning : Digitala verktyg har numera en betydande roll i matematikundervisningen på gymnasiet, där dynamiska matematikprogram är ett tänkbart verktyg. I denna litteraturstudie sammanställs kvantitativ forskning för att ta reda på om undervisning med dynamiska matematikprogram leder till bättre elevprestationer i matematik, och i så fall inom vilka matematikområden detta gäller. LÄS MER

 2. 2. Implementering av aritmetik i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helen Lindgren; [2021-06-24]
  Nyckelord :förskola; aritmetik; didaktik; implementering; forskningsbaserade kunskaper; kompetensutveckling; aktionsforskning; översättningsteori;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte är att studera hur forskningsbaserad kunskap i aritmetik omsätts i ett arbetslag i förskolan. Genom att använda översättningsteorin kan studien få en djupare förståelse för hur forskningsbaserad kunskap översätts i praktiken samt hur ideen från en som är bärare av aritmetiska kunskaper och färdigheter kan överf"oras och implementeras i en undervisningspraktik i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Det laborativa materialets användning inom tal i bråkform : En systematisk litteraturstudie om åk f-3 elevers kunskaper inom tal i bråkform samt det laborativa materialets och eventuella påverkningar på dessa kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Benjamin Svahn; Simon Wennerhag; Cajsa Konradsson; [2021]
  Nyckelord :Laborativt material; abstrakt; bråk; undervisning;

  Sammanfattning : Detta är en systematisk litteraturstudie som riktar sig mot matematik i årskurs f-3. Det har visat sig att elevers kunskaper gällande tal i bråkform är bristfälliga. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg i läromedel : En läromedelsanalys om hur väl läromedel för kursen Matematik 2b överensstämmer med kursplanens skrivningar om digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jerker Vestberg; Angelica Janson; [2021]
  Nyckelord :Digital tools; textbooks; mathematics education; digital literacy; Digitala verktyg; läromedel; matematikundervisning; digital kompetens;

  Sammanfattning : Det svenska samhället digitaliseras i snabb takt och läroplanen för gymnasieskolan har reviderats flera gånger på kort tid för att följa utvecklingen. Syftet med den här studien är att undersöka hur väl några läromedel för kursen Matematik 2b förhåller sig till läroplanensskrivningar om digitala verktyg. LÄS MER

 5. 5. Fingrar som verktyg i matematikundervisning : En litteraturstudie om fingrar som verktyg utifrån ett matematikdidaktiskt såväl som neurologiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jennifer Werneteg; Ronja Bestian; [2021]
  Nyckelord :fingrar som verktyg; matematik; aritmetik; neurologi; grundskola;

  Sammanfattning : Resultatet av denna litteraturstudie kan kortfattat konstateras genom att fingrar som verktyg kan vara ett försteg för att utforska mer utvecklingsbara strategier, det kan även vara ett sätt att motverka att elever hamnar i långvariga matematiksvårigheter samt ett sätt att avlasta hjärnans arbetsminne.  Det framkommer att det främst är elever i de yngre åldrarna, från förskolan till och med årskurs 2 samt elever i riskzonen för att hamna i långvariga matematiksvårigheter som gynnas av fingrar som verktyg. LÄS MER