Sökning: "aritmetiskt uttryck"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden aritmetiskt uttryck.

 1. 1. Att urskilja det kritiska : En variationsteoretisk studie om undervisning med växande geometriska mönster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktisk forskning

  Författare :Tom Johansson; [2019]
  Nyckelord :mathematics; algebra; growing geometric patterns; learning study; matematik; algebra; växande geometriska mönster; learning study;

  Sammanfattning : Undervisning med växande geometriska mönster ses som en bro mellan aritmetiskt och algebraiskt tänkande genom att elever möter uppgifter som möjliggör generalisering av aritmetiska uttryck. Eftersom svenska elever i internationella tester visar upp bättre resultat inom aritmetik än algebra är syftet med studien att ta reda på vilka aspekter som är kritiska för elevers utveckling från ett aritmetiskt till ett algebraiskt tänkande. LÄS MER

 2. 2. Undervisning med växande geometriska mönster : En litteraturstudie om arbetssätt och metoder.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktik; Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktik

  Författare :Ludvig Lindeberg; Tom Johansson; [2018]
  Nyckelord :växande geometriska mönster; generella uttryck; figur och algebra;

  Sammanfattning : Växande geometriska mönster ses som ett redskap för att få elever från ett aritmetiskt till ett algebraiskt tänk om mönster successivt ersätts med tal och bokstavsbeteckningar. TIMSS- rapporten från 2015 redovisar att svenska elever i årskurs 8 har dåliga resultat inom algebra och geometri men samtidigt är aritmetik ett av de starkaste områdena. LÄS MER

 3. 3. Lärares erfarenheter av algebraundervisning i år 7-9 : En intervjuundersökning med sex lärare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Therése Svensson; [2006]
  Nyckelord :Algebra; undervisning; skolår 7-9;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att ta reda på hur lärare kan undervisa i algebra för att underlätta för eleverna. De frågor som ställts är: Vad är viktigt att tänka på när man undervisar i algebra? och Vari ligger svårigheterna med algebra?. LÄS MER