Sökning: "arkitektur demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden arkitektur demokrati.

 1. 1. Aktion som verktyg i det offentliga rummet : hur landskapsarkitekter och konstnärer kan använda aktionsforskningens metoder som verktyg i arbetsprocessen för att förändra och lösa specifik problematik tillsammans

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linn Klaar Stenberg; [2023]
  Nyckelord :aktionsforskning; aktion; offentligt rum; temporär; tillfällig; konst; konceptkonst; installation; performance; landskapsarkitektur; arkitektur;

  Sammanfattning : Ett implementerande av aktionsforskningens metoder som verktyg för landskapsarkitekters och konstnärers gemensamma projekt och arbetsprocesser skulle kunna vara en väg för disciplinerna att skapa ett fungerande samarbete. Genom aktionsforskningens cykliska process finns utrymme för att skapa förändring och lösa problematik i samhället relaterat till vardera disciplins kunskapsbank och det genom aktion i det offentliga rummet. LÄS MER

 2. 2. Stora sällskapet : Fragment av och för Bredäng, en offentlig installation

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Mårten Jensen; [2022]
  Nyckelord :Bredäng; Sätraskogen; design; offentliga rummet; offentliga möbler; senmodernism; arkitektur; stadsdel; stadsplanering; geografi; kulturarv; filosofi; fenomenologi; perception; rekreation; demokrati; miljonprogrammet; hållbar utveckling; material; tekniker; betong; furu; bänk; installation; social infrastruktur; möten;

  Sammanfattning : Torg, parker och stråk är platser som ofta ses som något gemensamt, en viktig del av det offentli- ga rummet, en skådeplats för diverse yttringar och därmed en fungerande demokrati. Offentliga rum och dess möbler är viktiga för ett stadsdels välmående, som en egen kategori av artefakter som berättar om stadsdelens historia och samtid. LÄS MER

 3. 3. Tala om arkitektur : Om två arkitekturorganisationers förhållande till talet, språket och behovet av utbredd kunskap inom ett samhällsbärande område

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Lisa Daram Westling; [2021]
  Nyckelord :Architecture; language; production process; practical knowledge; public knowledge; critical knowledge; knowledge dissemination; cooperation; Arkitektur; språk; arkitekturprocess; produktionsprocess; praktisk kunskap; samverkan; allmänhetens kunskap; kritik; kunskapsspridning;

  Sammanfattning : På ett övergripande plan handlar den här studien om språkets roll inom arkitektur, teoretiskt och praktiskt. Titeln Tala om arkitektur refererar till vad som händer i talad mening, mellan arkitekter, mellan arkitekter och andra yrkesgrupper och – bredare – i allmänt tal om arkitektur. LÄS MER

 4. 4. BLAND TEMPEL OCH SVARTA LÅDOR : En diskursanalys av ett sekel av svensk konstmuseiarkitektur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :art history; architecture; museums; museum architecture; discourse analysis; gothenburg museum of art; kalmar art museum; jönköping county museum; museum of visual arts umeå; konstvetenskap; arkitektur; museum; museiarkitektur; diskursanalys; göteborgs konstmuseum; kalmar konstmuseum; jönköpings läns museum; bildmuseet umeå;

  Sammanfattning : Avsikten med denna C-uppsats är att undersöka hur samtalet kring svensk konstmuseiarkitektur förts i inhemsk dagspress och fackpress. Detta för att kunna identifiera vilka de rådande diskurserna varit under ett sekel av svensk konstmuseiarkitektur. LÄS MER

 5. 5. Tensta Stadsdelshus

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Petra Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Demokrati; Konflikt; Friktion; Tolerans; Stadsdelshus; Kommunhus; Tensta;

  Sammanfattning : Projektet ska skildra kärnan av demokrati, vilket jag har valt att definiera enligt den belgiska statsvetaren Chantal Mouffes teorier. Då kan demokrati sammanfattas som ett utrymme för friktion och konflikter. Mouffe talar om konflikter i positiv bemärkelse och liknar begreppet med agnostisk tävlan. LÄS MER