Sökning: "arkivförteckning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet arkivförteckning.

 1. 1. Arkivet efter Åmåls biblioteksstyrelse - en mediearkeologisk studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Åsa Lätt Fjellman; [2017]
  Nyckelord :bokhistoria; book history; mediearkeologi; arkiv; bibliotek; materialitet; kommunikativa kretslopp; tidslager; Åmål; allmänna arkivschemat; arkivförteckning; arkivalier; History and Archaeology; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Arkiv används ofta som en källa inom olika forskningsprojekt. I den här uppsatsen är det istället arkivet i sig som är studieobjekt. Utifrån mediearkeologisk teori undersöks Biblioteksstyrelsens arkiv i Åmål. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är att arkiv befinner sig i en samhällelig kontext och återspeglar det minne det lagrar. LÄS MER

 2. 2. Att finnas utan att synas : en studie av användbarhet i Nationell Arkivdatabas

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Susanne Persson; [2016]
  Nyckelord :ALM; archival science; usability; affordance theory; Swedish National Archival Database; finding-aid display; information retrieval; ABM; arkivvetenskap; användbarhet; affordansteori; Nationell Arkivdatabas; arkivförteckning; informationssökning; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In this Master’s thesis I aim to examine the usability in the Swedish National Archival Database to find out the archivists’ view on the usability in the database and how this may affect record finding in their everyday work. The empirical data consists of interviews with five archivists from five different archival institutions. LÄS MER

 3. 3. Miljövårdsberedningens arkiv 1968 - 1994 : Ett ordnings- och förteckningsarbete på Riksarkivet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Victor Bergmark; [2012]
  Nyckelord :the environmental advisory council; catalog; archive; general archives scheme; Miljövårdsberedningen; arkivförteckning; arkivbildare; allmänna arkivschemat;

  Sammanfattning : This memo discusses and problematizes the work of organizing and cataloging the archive of the Environmental Advisory Council.The archive mainly consists of records concerning meetings which the Environmental Advisory Council has participated in, but also records concerning different tasks of the council and a few records concerning the coun-cil itself. LÄS MER

 4. 4. Institutet för språk och folkminnen : En arkivförteckning för teckenspråksmaterial som överlåtits av Sveriges Dövas Riksförbund

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Stina Lindh; [2012]
  Nyckelord :Swedish National Association of the deaf; The institute for language and folklore; authenticity; archival description; incoming process; process map.; Sveriges Dövas Riksförbund; Institutet för språk och folkminnen; autenticitet; arkivredovisning; inleverans process; processkarta.;

  Sammanfattning : This thesis at the Institute for Language and Folklore has as its purpose to lay a foundation for a continuinginventory work. The tasks I have performed during my time there was to create an archival description, anintroduction to the material and a process map showing the process of incoming delivery of documents. LÄS MER

 5. 5. Elektronmusikstudion : : ett förteckningsarbete

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Jens Bjurman; [2010]
  Nyckelord :Archival studies; Archive; Inventory; Principle of Provenance; Electronic Music; EMS.; Arkivvetenskap; arkiv; arkivförteckning; elektronmusik; EMS;

  Sammanfattning : The electronic music studio ”Elektronmusikstudion” (EMS) inStockholm was initiated in 1963. It has had several different managers throughout the years. EMS soon became a rather costly project. Furthermore there have been several conflicts among staff and users wich has contributed to EMS fairly turbulent history. LÄS MER