Sökning: "art education"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade orden art education.

 1. 1. Feedback i skrivundervisningen: Varför? Hur? Vad? : En fenomenografisk studie om svensklärares arbete med feedback på elevers skriftliga uppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Johanna Nord; [2020]
  Nyckelord :Feedback; svenska; skrivundervisning; didaktik; lärares uppfattningar;

  Sammanfattning : Med hjälp av en fenomenografisk metodansats undersöker den här studien svensklärares arbete med feedback på elevers skriftliga uppgifter inom ämnet svenska på gymnasiet. Motivet till studien kommer från läroplanens fordran om att elever kontinuerligt ska informeras om hur de ligger till i studierna, genom både framgångar och utvecklingsområden. LÄS MER

 2. 2. Att våga – elever, bildskapande och självförtroende : En kvalitativ intervjustudie om bildlärares didaktiska strategier för att stödja och stärka elevers självförtroende inom bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Viktoria Skärgård; [2020]
  Nyckelord :self-esteem; art education; phenomenography; Självförtroende; bilddidaktik; fenomenografi;

  Sammanfattning : I läroplanen står att ett av skolans uppdrag är att stimulera elevers självförtroende i undervisningen och tidigare forskning har visat att elevers självförtroende har koppling till deras prestationer i skolan. Självförtroende hos elever verkar emellertid vara ett relativt outforskat område inom bildundervisning. LÄS MER

 3. 3. Färglära i bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Madeleine Haraldsson; Erika Mårtenholm; [2020]
  Nyckelord :Bildundervisning; bildämnet; color theory; färglära; visual art education;

  Sammanfattning : Vår kunskapsöversikt fokuserar på att besvara frågan: hur kan lärare arbeta med färglära i bildundervisningen, för att öka elevers kunskap om färglära? Kunskapsöversikten innefattar också att beskriva definitionen av färglära och hur färglära är relevant i bildundervisningen. Syftet med vår kunskapsöversikt är att presentera olika undervisningsmodeller som innefattar färglära och vidare diskutera om undervisningsmodellerna fungerar för bildundervisningen, eller inte. LÄS MER

 4. 4. I wan´t to work big and learn art- pupils views on art education in lower secondary school

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annie Rita Yvonne Winde; [2020]
  Nyckelord :bildämnet; identitet; lära för livet; motivation; måluppfyllelse.;

  Sammanfattning : This essay is about the participants students, teachers, school and their terms and regulations. The investigation aim to examine how the art subject curriculum interact with the pupils own views on what they want to achieve in art classes in school. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars självporträttspraktiker på Instagram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hampus Hagnell; Hanna Albrektson; [2020]
  Nyckelord :Identity; Gender performance; Instagram; Self-portrait; youth; Critical Discourse Analysis; Construction;

  Sammanfattning : This teacher graduate thesis investigates self-portrait practices of youth on Instagram; in order to, shed light on how Swedish youth of today construct and perform identity through self-portrait practices on Instagram, and how these constructs reproduce gendered stereotypes and norms. The study employed visual critical discourse analysis utilizing Fairclough’s three dimensional model with Cultural Studies a theoretical framework. LÄS MER