Sökning: "art education"

Visar resultat 1 - 5 av 285 uppsatser innehållade orden art education.

 1. 1. Att stödja elevers bildutveckling ur ett lärarperspektiv : En undersökning kring bildlärares syn på hur de kan stödja och motivera elever med olika förutsättningar i bildutvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Pernilla Nordman; [2019]
  Nyckelord :Bildutveckling; Art Education; bilddidaktik; bildundervisning; motivation; formativ bedömning; bildsamtal; stöd.;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka tankar bildlärare har kring barns bildutveckling, vilka svårigheter, problem och möjligheter de relaterar till denna och vilken syn lärarna har på hur de kan stödja och motivera elever, med olika förutsättningar, i deras bildutveckling. Undersökningen utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv då det tar sin utgångspunkt i att lärande sker tillsammans med andra människor i olika kontexter och genom kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Virtual Reality andAugmented Reality : A Survey from Scania’s Perspective

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Karl Ingerstam; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Virtual reality and augmented reality are technological fields that have developed and expanded ata great pace the last few years. A virtual reality is a digitally created environment where computergeneratedelements are displayed to a user via different interfaces for the respective senses. LÄS MER

 3. 3. Estetiska uttrycksformer i svenskämnet : En kvalitativ studie av lärares arbete med estetiska uttrycksformer i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Lukas Tunmats; [2019]
  Nyckelord :Aesthetics; extended language; teachers training; competence; languages; methods; linguistic development and aesthetic expressions.; Estetik; vidgat språk; lärarutbildning; behörighet; språk; arbetssätt; språkutveckling och estetisk uttrycksform.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is examining teachers’ view of working with aesthetic expressions in their teaching of the Swedish subject in first grade. The study examines the possibility to distinguish whether teachers’ aesthetic subject competence affects their choices of didactics in their Swedish subject teaching. LÄS MER

 4. 4. Materialitetens betydelse i Kulturskolans dansundervisning.

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Petra Hultenius; [2019]
  Nyckelord :Dance education; Community School of Arts; posthumanism; Dansundervisning; kulturskolor; posthumanism;

  Sammanfattning : This is a study that looks at the teaching process of making a dance show within the Community School of Arts from a posthumanist perspective. How does the matter the students meet and the dance teacher uses make a difference? My interest in this question came to grow from my dance related work in a pre-school context where matter is given importance in relation to how children gets possibilities to experience and learn. LÄS MER

 5. 5. Inkludering och interkulturalitet i bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Felicia Alvarez Torres; Zara Olsson; [2019]
  Nyckelord :Inclusiveness; Intercultural; arts education;

  Sammanfattning : Syftet med den här kunskapsöversikten är att belysa hur bildämnet kan utföras på ett inkluderande sätt samt hur estetiska uttryck kan bidra till att elever får ett bredare interkulturellt perspektiv. För att besvara de frågeställningar vi fört kring vårt problemområde har vi utfört systematiska informationssökningar. LÄS MER