Sökning: "article usage"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden article usage.

 1. 1. Kartläggning av förändringen i klimatpåverkan för en fordonsflotta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Arvid Jonsson; Moa Toll; Klara Friberg; Gustav Carlsson; Daniel Åkerlind; [2021]
  Nyckelord :Alternativa drivmedel; fordon; fordonsflotta; fossilfri; förnybar; GWP; Global Warming Potentials; klimatpåverkan; koldioxidekvivalenter; LCA; Livscykelanalys; växthusgasutsläpp; statistisk signifikans.;

  Sammanfattning : From the year 2018 to 2020 Uppsala Skolfastigheter AB changed their vehicle fleet to follow Uppsala municipality’s goal of a fossil-fuel-free vehicle fleet. Fossil-fuel-free, according to the municipality’s regulations, means that a vehicle can run on fossil-free fuel. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Water Saving Intervention : A digital user experience solution of more sustainable choice in daily water-use with behavioral change

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Zihan Zhang; [2020]
  Nyckelord :Design intervention; Digital user experience design; Sustainable behavioral change; Water usage habits; Product-service system design;

  Sammanfattning : In recent years, sustainable thinking has been gradually recognized and accepted by more and more users, enterprises, and stakeholders. However, in daily life, there is often a gap between the value of users’ pursuit of sustainable lifestyles and their behavior habits. Also, the connection between different stakeholders is often ignored. LÄS MER

 3. 3. Improving the Material Handling Performance through Redesigning an Inventory Layout : A case study on Proton Finishing Forsheda

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Sindy Nguyen; [2020]
  Nyckelord :Inventory layout; material handling performance; warehouse layout design; double ABC classification; lean principle;

  Sammanfattning : The companies operating in today’s business environment are facing several challenges in meeting the demand of the customers due to globalization. Research has shown that by focusing on supply chain management and improve the business processes, benefits could be extended beyond the company. LÄS MER

 4. 4. Fälld fast friad? – Om förhållandena mellan straffrättsligt ansvar, enskilda anspråk och Europakonventionens oskyldighetspresumtion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julius Söderberg; [2020]
  Nyckelord :processrätt; criminal procedure; enskilt anspråk; oskyldighetspresumtionen; oskuldspresumtionen; europakonventionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När en brottslig gärning begås uppstår ofta även civilrättsliga anspråk av olika slag. Sådana anspråk kan kumuleras med en ansvarstalan, vilket innebär att frågorna avhandlas i samma mål. LÄS MER

 5. 5. Är det lagligt att länka? : En upphovsrättslig undersökning och värdering av EU-domstolens hantering av länkar, särskilt i förhållande till ny publik-rekvisitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alida Premfors; [2020]
  Nyckelord :juridik; upphovsrätt; ny publik; ny publik-rekvisitet; länkar; hyperlänkar; svensson; C-466 12; bestwater; upphovsrättsintrång; överföring till allmänheten; EU; SGAE;

  Sammanfattning : Enligt infosoc-direktivets artikel 3 har upphovsmän en ensamrätt att överföra sina verk till allmänheten. EU-domstolen har i en rad mål nått slutsatsen att publiceringen av länkar som leder till ett verk utgör en överföring av verket till allmänheten. LÄS MER