Sökning: "artikelnummer system"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden artikelnummer system.

 1. 1. Konfiguratorsystem för mattransportboxar

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Karl RIMÉR HÖGBERG; Per PERSSON; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En tillverkare av mattransportboxar är i en expansionsfas som kräver en snabbare och mer pålitlig orderprocess. I avsikt att förbättra processen och göra den mer automatiserad, har företaget investerat i en konfigurator tillhörande affärssystemet Monitor. LÄS MER

 2. 2. Det bästa av två världar? : En utredning av praktisk tillämpning och användbarhet av hybrid-LCA för att inventera klimatpåverkan från konsumtion i kommuner och landsting

  Master-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Linnea Heiskala; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Allt fler kommuner och landsting inkluderar den indirekta klimatpåverkan från konsumtion i klimatarbetet. Livscykelanalys (LCA) är ett vedertaget verktyg för att inventera såväl direkt som indirekt påverkan från en produkt, men när klimatpåverkan från en hel organisations produktportfölj är av intresse riskerar steget för datainventering bli alltför omfattande. LÄS MER

 3. 3. Tidseffektivisering av inköpsprocessen på Mape Sweden AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap; Högskolan Väst/Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap

  Författare :Annette Quincoses; Malin Andersson; [2015]
  Nyckelord :Time-efficiency; double work; waste; Lean; purchasing; logistic; flow mapping; Tidseffektivisering; dubbelarbete; slöseri; Lean; inköp; logistik; flödeskartläggning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts på Mape Sweden AB med syfte att eliminera eller minska icke värdeskapande aktiviteter inom inköpsprocessen. Genom att undersöka hur fö-retaget arbetar med inköp och dess inköpsaktiviteter för verktyg och reservdelar är målet att hitta lösningar som innebär en tidseffektivisering av inköpsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av logistikflöde : En undersökning av införande av extern kittning av hydraulslang vid Komatsu Forest AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Emma Malm; [2015]
  Nyckelord :kit; kittning; logistik;

  Sammanfattning : Komatsu Forest AB tillverkar skogsmaskiner och aggregat. I monteringsprocessen är hydraulslangar en av komponenterna som hanteras och lagras per artikelnummer. Idag genomförs intern kittning då slangar plockas ur respektive lagerlösning mot en specifik monteringsoperation. LÄS MER

 5. 5. Plantmaterialets spårbarhet från fröplantage till etablerad ungskog : en analys baserad på Holmen Skogs plantproduktion i Gideå

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Adam Klingberg; Patrik Lundström; [2013]
  Nyckelord :föryngring; plantskola; plantering; kvalité; ; uppföljning;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete var att ta reda på hur spårbarheten för plantor såg ut i det praktiska skogsbruket, vilka effekter det har på kostnaderna i föryngringsfasen och om ökad spårbarhet skulle kunna förbättra kvalitén på de uppföljningar som görs. Vi utredde vilken information som fanns tillgänglig i de olika stegen i plantproduktionskedjan och hur informationsflödet såg ut. LÄS MER