Sökning: "artrikedom"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet artrikedom.

 1. 1. How does hydropeaking and geological substrate affect aquatic macroinvertebrates in a regulated river?

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Andreas Vernby; [2021]
  Nyckelord :Hydropeaking; geological substrate; aquatic macroinvertebrates; EPT species; Hester-Dendy samplers; Korttidsreglering; geologiskt substrat; akvatiska makroevertebrater; EPT; Hester-Dendy-provtagare;

  Sammanfattning : Hydropower is an important source of renewable energy, but is often a cause of degradation to river ecosystems. Hydropeaking, i.e. the frequent alteration of discharge, is a process involved in hydropower generation and has been proven to affect aquatic organisms negatively. LÄS MER

 2. 2. Hur anpassas slåttertidpunkten för att gynna en hög artrikedom av insekter?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Peter Rågdahl; [2021]
  Nyckelord :äng; slåtter; hävd; historisk hävd; hävdtidpunkt; fjäril; insekt; bastardsvärmare; klöverhumla; solitärbi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mönster av artrikedom av kärlväxter längs en oreglerad och en reglerad älv i norra Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Andreas Marklund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Strandzoner är heterogena miljöer formade av regelbundna störningar och präglade av hög artrikedom och många viktiga ekosystemfunktioner. Flertalet studier lyfter fram växters förmåga att sprida sina frön med vatten som en viktig faktor bakom sammansättningen av växtsamhällen längs med vattendragens strandbankar. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas kärlväxters artrikedom på öar av öns storlek och antal habitat? : Ett exempel från den svenska Östersjöskärgården

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Linnea Wängdahl; [2020]
  Nyckelord :Artrikedom; öbiogeografi; skärgård; structural equation model;

  Sammanfattning : Att det finns ett samband mellan storleken på en ö, antal habitat och artrikedom är väl etablerat inom ekologin. Vad som däremot inte framstår lika klart är hur detta samband ser ut. Två vanliga hypoteser är ”area per se teorin” och ”habitat teorin”. LÄS MER

 5. 5. Effekter på klimat, hydrologi och biologisk mångfald av en potentiell våtmarksrestaurering i ån Sennan, Halmstad Kommun.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joel Jansson; [2020]
  Nyckelord :Wetlands; peatlands; restoration; hydrology; green house gases; biodiversity; Våtmarker; torvmarker; restaurering; hydrologi; växthusgaser; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : 1928 beslutades att ån Sennan norr om Karlstorp skulle sänkas, rätas ut och delvis kanaliseras för att öka arealen produktiv jordbruksmark. Men åtgärderna orsakade även flera problem både inom och utanför det område som man undersökte innan genomförandet. LÄS MER