Sökning: "asih"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet asih.

 1. 1. Smärtlindring är en utmaning : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med smärta i specialiserad palliativ vård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Katarina Andersson; Emma Nibeland; [2021]
  Nyckelord :sjuksköterskans upplevelse; smärta; specialiserad palliativ vård; personcentrerad vård; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Målet med palliativ vård är att ge personer med icke botbar sjukdom möjlighet till optimal livskvalitet genom att lindra lidande. Smärta är ett vanligt symtom bland personer som vårdas palliativt och personen är ofta otillräckligt smärtlindrad. Detta ställer stora krav på sjuksköterskans kompetens att vårda dessa personer. LÄS MER

 2. 2. Att möta en döende människa i hemmet - en kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelser inom ASIH

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hannah Dybjer; Ebba Thomasdotter; [2020]
  Nyckelord :döden; döende patienter; sjuksköterskor; palliativ vård; vård i livets slutskede; avancerad sjukvård i hemmet; death; dying patients; nurses; palliative care; end of life care; palliative home care; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sjuksköterskor som arbetar inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) upplever mötet med en döende människa i hemmet. Urvalet bestod av sju sjuksköterskor som arbetar inom ASIH i södra Sverige. Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. “Vi jobbar väldigt lite med själva döden, vi jobbar mycket mer med livet” : En kvalitativ studie om hur kuratorer som arbetar med avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) ser på sin roll som kurator samt påverkas av det emotionella arbetet

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ebba Holmlund; Josefine Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Advanced healthcare at the home; counsellor; emotional labor; palliative care; professional role; Avancerad sjukvård i hemmet; kurator; emotionellt arbete; palliativ vård; professionell yrkesroll;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate and analyze how counsellors in palliative care view their role as a counsellor and how they are affected by the emotional labor. The study is based on qualitative interviews with six counsellors that work in palliative care and a thematic analysis was used to analyze the interviews. LÄS MER

 4. 4. Hur sjuksköterskor förbereder sig inför oplanerade hembesök till patienter de aldrig träffat. : En intervjustudie med sjuksköterskor inom Avancerad Sjukvård I Hemmet

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Liselott Barud; [2018]
  Nyckelord :Avancerad sjukvård i hemmet; Förberedelser; Oplanerade hembesök; Sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta som sjuksköterska inom Avancerad Sjukvård I Hemmet (ASIH) innebär möten med patienter som har en rad olika livshotande diagnoser. Som en del av det dagliga arbetet ingår att kunna vara tillgänglig för patienten vid försämringar. LÄS MER

 5. 5. Samverkan för trygg hemgång : Ett förbättringsarbete om övergången mellan geriatrik, ASIH och primärvård för den multisjuka patienten

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Anna Ström; [2018]
  Nyckelord :Fragile elderly; Advanced Home Care; security; continuity; improvement work; Sköra äldre; Avancerad sjukvård i hemmet; trygghet; kontinuitet; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Introduktion: Multisjuka patienter är individer med många sjukdomar och komplexa vårdbehov. För denna grupp är vikten av kontinuitet för att öka känsla­n av trygghet stor. LÄS MER