Sökning: "asih"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet asih.

 1. 1. Hur sjuksköterskor förbereder sig inför oplanerade hembesök till patienter de aldrig träffat. : En intervjustudie med sjuksköterskor inom Avancerad Sjukvård I Hemmet

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Liselott Barud; [2018]
  Nyckelord :Avancerad sjukvård i hemmet; Förberedelser; Oplanerade hembesök; Sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta som sjuksköterska inom Avancerad Sjukvård I Hemmet (ASIH) innebär möten med patienter som har en rad olika livshotande diagnoser. Som en del av det dagliga arbetet ingår att kunna vara tillgänglig för patienten vid försämringar. LÄS MER

 2. 2. Samverkan för trygg hemgång : Ett förbättringsarbete om övergången mellan geriatrik, ASIH och primärvård för den multisjuka patienten

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Anna Ström; [2018]
  Nyckelord :Fragile elderly; Advanced Home Care; security; continuity; improvement work; Sköra äldre; Avancerad sjukvård i hemmet; trygghet; kontinuitet; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Introduktion: Multisjuka patienter är individer med många sjukdomar och komplexa vårdbehov. För denna grupp är vikten av kontinuitet för att öka känsla­n av trygghet stor. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors perspektiv på att använda symtomskattningsinstrument vid allmän och specialiserad palliativ vård : en intervjustudie med fokusgrupper

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marie Anjou; Emeli Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Symptom assessment tools; Palliative care; Nurses’ perspective; Focus group interviews; Symtomskattningsinstrument; Palliativ vård; Sjuksköterskors perspektiv; Fokusgruppsintervjuer;

  Sammanfattning : Bakgrund Vid palliativ vård är ett av de grundläggande målen att identifiera och lindra smärta och andra besvärande symtom. Studier har visat att patient och vårdpersonal skattar patientens symtom olika, vilket visar på vikten av att genom systematisk symtomskattning få kännedom om patientens symtom. LÄS MER

 4. 4. HOPP I LIVETS SLUTSKEDE

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Thomas Adrian; Rasmus Andersson; [2017]
  Nyckelord :hope; nurses; nursing; palliative care; Sweden; hopp; omvårdnad; palliativ vård; sjuksköterskor; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som vårdas palliativt behöver hopp för att klara av att leva den tid de har kvar. Sjuksköterskans omvårdnad av patienter som vårdas palliativt är förbundet med patienters upplevelse av hopp. LÄS MER

 5. 5. Arbetsrelaterad stress och empatisk förmåga hos sjuksköterskan i mötet med patienter inom ASIH

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Fanny Deak; Liselotte Jädervik; [2017]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; ASIH; Empati; Sjuksköterskan; Vårdmötet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Patienter som behöver avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, har behov av en samordnad och säker vård. Sjuksköterskan har en nyckelroll i samarbetet med andra professioner, patienten och närstående där förmågan till empati beskrivs som något fundamentalt i omvårdnaden. LÄS MER