Sökning: "asphalt plant"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden asphalt plant.

 1. 1. Pyrolysis as a business for heat-requiring industries : A case​ study of biochar production in connection to an asphalt plant

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Charlotte Malmén; [2020]
  Nyckelord :pyrolysis; industrial symbiosis; circular economy; renewable energy; asphalt plant; environmental management; sustainable products; biochar;

  Sammanfattning : The expectations on companies to introduce better business models to enhance environmental performance are increasing. Sweden is aiming at becoming climate neutral in 2045 which requires methods to capture and store carbon in addition to decrease emissions. Research has shown that biochar production can be one way to support the target. LÄS MER

 2. 2. Vägsaltets påverkan på närliggande vegetation, mark samt närliggande slitlager

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jakob Frängsmyr; Stina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :vägsalt; struktur; halkbekämpning; jord; lignoser; påverkan;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att göra en litteraturstudie och sammanställa fakta om hur vägsalt (NaCl, natriumklorid) påverkar vår stadsmiljö samt att få en överblick hur vegetation, slitlager och markytor i närheten av saltbehandlade vägar påverkas av den höga saltningsintensiteten. I arbetet ingår också en kartläggning av vilka andra alternativ och metoder till salt som provats för att eventuellt kunna vara likvärdiga eller bättre i sin funktion och inte vara lika skadliga som salt är för miljön. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av viskositet hos asfaltbruk - Mätningar med rotationsviskosimeter på bruk med olika fillersorter och mängder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Max Rosqvist; [2019]
  Nyckelord :Filler; bitumen; asfaltbruk; viskositet; rotationsviskosimeter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bitumen och dess egenskaper har länge ansetts vara den viktigaste faktorn för en asfalts funktion. Egenskaperna som finns är hos bitumen är relativt enkla att kontrollera. LÄS MER

 4. 4. Blomsterlupinens utbredning och täthet vid asfaltsvägar och grusvägar. : Påverkar vägtypen artens växtsätt?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Karlsson; [2019]
  Nyckelord :garden lupine; road verge; biodiversity; invasive species; blomsterlupin; vägkant; biologisk mångfald; biodiversitet; invasiv art; Lupinus polyphyllus;

  Sammanfattning : Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) är en välkänd invasiv växt i Sverige som frekvent växer i vägkanter. På grund av dess egenskaper, som konkurrensförmåga och kvävefixering, kan den ha negativa effekter på biodiversiteten vid vägkanter, vilket är habitat som utgör en tillflykt för många inhemska ängsväxter. LÄS MER

 5. 5. Torbjörns torg : ett idéförslag för hur dagvatten kan skapa ekologiska, sociala och estetiska värden i stadsrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tove Renström; [2018]
  Nyckelord :hållbar dagvattenhantering; klimatförändringar; offentliga stadsrum; Torbjörns torg; tri-valent design;

  Sammanfattning : Allt fler människor i världen bor i städer. Detta ställer ökade krav på städernas utformning, inte minst de offentliga stadsrummen såsom gator och torg. I städer är en stor andel av markytan hårdgjord vilket innebär att dagvatten inte kan infiltrera på naturlig väg. LÄS MER