Sökning: "assistance officer"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden assistance officer.

 1. 1. Geriatric Social Workers and Grieving Seniors : An exploratory study of the experiences of geriatric officers working with grieving elderly clients

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Adede Otieno; Ayobami Jimoh; [2019]
  Nyckelord :Social workers; elderly; experiences; Geriatrics; grief;

  Sammanfattning : In Sweden, the elderly population above the ages of 65 who can no longer cater for themselves can seek assistance from the social services in their municipalities. A case officer popularly known as biståndshandläggare in Sweden is usually assigned by the municipality to assist in planning, assessing and making decisions on the kind of services which best fits the elderly clients seeking assistance. LÄS MER

 2. 2. Salutogent förhållningssätt i handläggningsprocessen inom äldreomsorg – Malmö Stad - Ett perspektiv som påverkar individen och verksamheten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Connie Sahlén; [2019]
  Nyckelord :salutogenes; sense of coherence; care managers; empowerment; the salutogenic model;

  Sammanfattning : Syften med uppsatsen är att undersöka, beskriva och analysera hur biståndshandläggaren uppfattar och arbetar med det salutogena förhållningssättet vid beslut gällande bistånd inom äldreomsorg i Malmö stad. En frågeställning formulerades: Hur arbetar biståndshandläggare inom Malmö Stads äldrevård med det salutogena förhållningssättet i beslutsfattande? Fyra intervjuer genomfördes med socionomer som arbetar som biståndshandläggare i Malmö stad. LÄS MER

 3. 3. ”Det är lätt att missa just för att det är så pass nytt” : En kvalitativ studie om socialsekreterares syn på barn som växer upp i spelmissbruk jämfört med substansmissbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofie Sundblad; Molly Persson; [2019]
  Nyckelord :children; gambling addiction; substance addiction; social workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : Previous research shows that gambling addiction receives less attention in Social services compared with substance abuse. The aim of the study was to compare the child-welfare officer’s view on problem for the child and also on support and assistance for children who grow up in families where parents are compulsive gamblers than in families where parents have a substance abuse (in this paper it will include both alcohol and drugs). LÄS MER

 4. 4. Det yttersta ansvaret - en jämförelse av socialtjänstens ansvar och en förälders ansvar över ett barn med funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nelly Sedergren; [2018]
  Nyckelord :socialrätt; social and welfare law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett barn med funktionsnedsättning kan ansöka om bistånd för att avlasta föräldrarna i vårdnadsansvaret. Vid bedömning om bistånd ska beviljas eller inte, ska beslutsfattaren bedöma föräldraansvarets omfattning. LÄS MER

 5. 5. LSS-handläggares handlingsutrymme : En kvalitativ studie över skillnaderna i handlingsutrymmet inom kommun och Försäkringskassa, vid utredningsprocessen av assistansersättning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emmy Johansson; Sandra Persson; [2017]
  Nyckelord :Discretion; Collaboration; Municipality; Social insurance.; Handlingsutrymme; Samverkan; Kommun; Försäkringskassa.;

  Sammanfattning : This study is about how officers, investigating applications for assistance allowance, use its discretion in their work. The purpose of this study is to use semi-structured interviews to get an understanding of how the discretion is used within the municipality and social insurance and how the cooperation look like between these agencies, in the investigation process of applications for compensation of personal assistance. LÄS MER