Sökning: "assistansersättning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet assistansersättning.

 1. 1. Normalt föräldraansvar vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans : En rättsteoretisk problematisering

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emma Strand; [2019]
  Nyckelord :LSS; personlig assistans; assistansersättning; föräldraansvar; rättslig pluralism; rättslig polycentri; rättslig polyvalens; Gemeinschaft; Gesellschaft.;

  Sammanfattning : Barns rätt till personlig assistans uppmärksammades under våren 2017 genom att det i media rapporterades om att personlig assistans enligt LSS, och assistansersättning enligt 51 kap. SFB, till barn med svåra funktionshinder nekats eller dragits in. LÄS MER

 2. 2. en scoping study- UPPLEVELSER OM LIVSKVALITÉ OCH EMPOWERMENT FÖR PERSONER SOM LEVER MED PERSONLIG ASSISTANS

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Madeleine Flink; [2019]
  Nyckelord :personal assistance; personal assistant; influence; autonomy; empowerment; quality of life; well-being;

  Sammanfattning : Människans livskvalitet hänger tätt samman med vilken lyckonivå personen befinner sig på. Det finns flera faktorer som påverkar lyckonivån och ibland kan det behövas lite hjälp av exempelvis personlig assistans för att kunna uppnå lyckonivåerna. LÄS MER

 3. 3. Hallå! Det är mig du ska prata med! : En kvalitativ studie om bemötande, kommunikation och delaktighet i mötet med personer som saknar ett verbalt språk.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Matilda Aedel; Catrin Rosell; [2018]
  Nyckelord :Utvecklingsstörning; funktionshinder; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : I början på 1990-talet kom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) och Lagen om assistansersättning (1993:389). Detta skapade möjligheter för funktionshindrade att få förutsättning till ett självständigt liv. LÄS MER

 4. 4. Rätten att leva som andra - En rättsfallsanalys av HFD 2017 ref. 27 ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Frisk; [2018]
  Nyckelord :LSS; rättssäkerhet; funktionshinder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Innan 1994 fanns ingen lagstadgad rätt till personlig assistans. Efter den s.k. Handikapputredningen år 1989 kom ett lagförslag som utmynnade i Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LÄS MER

 5. 5. ADL-bedömning och intygsskrivning för assistansersättning inom barn- och ungdomshabiliteringen – en enkätstudie utifrån arbetsterapeutens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Arbetsterapi; Umeå universitet/Arbetsterapi

  Författare :Amanda Trense; Pia Kryg; [2018]
  Nyckelord :ADL-intyg; Barn och Ungdomar; Arbetsterapi; Socialförsäkringssystem;

  Sammanfattning : Det blir allt svårare för personer med funktionsnedsättning att beviljas statlig assistansersättning.Arbetsterapeuten är en del av processen vid ansökan av rätten till assistansersättning, och utför ADL-bedömningar till grund för ADL-intyg. LÄS MER