Sökning: "assistansersättning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet assistansersättning.

 1. 1. Vad händer om staten tar mindre ansvar? : En scoping review om överskjutning av kostnader från stat till kommun.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Fredrik Tafvelin Rosendal; Anna Näsmo; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning:  Under tiden som passerat sedan 90-talet har makt mellan stat och kommun decentraliserats. Kommuner drivs mer självständigt men är beroende av staten för att finansiera välfärd, en maktkamp mellan stat och kommun om vem som bär ekonomiskt ansvar är ständigt återkommande. LÄS MER

 2. 2. Hur kommunicerar Försäkringskassan tillit och förtroende i tider av misstroende för myndigheten? En kritisk diskursanalys av debattartiklar publicerade i svensk nyhetsmedia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Johanna Sjöblom; [2019-11-11]
  Nyckelord :Försäkringskassan; Kritisk diskursanalys; Tillit; Social tillit; Socialt kapital; Förtroende; Strategisk kommunikation; Extern kommunikation; Myndighetskommunikation;

  Sammanfattning : Syfte:I denna uppsats studeras hur Försäkringskassan, vars ansvarsområde är att förvalta det offentliga trygghetssystemet, väljer att kommunicera trygghet, tillit och förtroende i sina uttalanden i tider av misstroende. Detta för att dra slutsatser om hur Försäkringskassans externa kommunikation tar sig form och vilka diskurser som Försäkringskassan använder sig av när de talar till allmänheten. LÄS MER

 3. 3. en scoping study- UPPLEVELSER OM LIVSKVALITÉ OCH EMPOWERMENT FÖR PERSONER SOM LEVER MED PERSONLIG ASSISTANS

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Madeleine Flink; [2019]
  Nyckelord :personal assistance; personal assistant; influence; autonomy; empowerment; quality of life; well-being;

  Sammanfattning : Människans livskvalitet hänger tätt samman med vilken lyckonivå personen befinner sig på. Det finns flera faktorer som påverkar lyckonivån och ibland kan det behövas lite hjälp av exempelvis personlig assistans för att kunna uppnå lyckonivåerna. LÄS MER

 4. 4. Normalt föräldraansvar vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans : En rättsteoretisk problematisering

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emma Strand; [2019]
  Nyckelord :LSS; personlig assistans; assistansersättning; föräldraansvar; rättslig pluralism; rättslig polycentri; rättslig polyvalens; Gemeinschaft; Gesellschaft.;

  Sammanfattning : Barns rätt till personlig assistans uppmärksammades under våren 2017 genom att det i media rapporterades om att personlig assistans enligt LSS, och assistansersättning enligt 51 kap. SFB, till barn med svåra funktionshinder nekats eller dragits in. LÄS MER

 5. 5. Hallå! Det är mig du ska prata med! : En kvalitativ studie om bemötande, kommunikation och delaktighet i mötet med personer som saknar ett verbalt språk.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Matilda Aedel; Catrin Rosell; [2018]
  Nyckelord :Utvecklingsstörning; funktionshinder; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : I början på 1990-talet kom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) och Lagen om assistansersättning (1993:389). Detta skapade möjligheter för funktionshindrade att få förutsättning till ett självständigt liv. LÄS MER