Sökning: "assisted housing"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden assisted housing.

 1. 1. JAG HAR JU EN KOMPETENT PERSONALGRUPP MEN VI NÅR INTE MÅLET Hur handlingsutrymme, nya utmaningar i målgruppen och personalens kompetens påverkar första linjens chefer inom LSS- och SoL-boenden i Göteborgs Stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lars Cronstaaf; Robin Tuomi; [2023-01-02]
  Nyckelord :discretion; competence; first-line; managers; standardization; organizational conditions; bureaucratisation; LSS; assisted housing;

  Sammanfattning : The Swedish law LSS (The law on support and service for certain disabled) includes the right of assisted housing for the target groups to which the law relates, and is regulated by the National Board of Health and Welfare. The regulations include formalized competence requirements when employed in such assisted housing. LÄS MER

 2. 2. Trygghetsboende på landsbygden.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Nathalie Gunnarsson; Beata Johansson; [2022]
  Nyckelord :assisted living facility; safety; countryside; community; design; trygghetsboende; landsbygd; gemenskap; utformning;

  Sammanfattning : The population within the age group 80+ is increasing. At the same time retirement housing are limited. Which entails that a large portion of the elderly are in the main housing market, where there is a shortage of housing. An option to ease the problematic housing situation could be assisted living facilities. LÄS MER

 3. 3. Från mottagare till medskapare : Ökad brukardelaktighet på ett LSS-boende via förbättrad genomförandeplanering

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Malin Hedroy; [2021]
  Nyckelord :Improvement knowledge; quality improvement; participation; housing with special services; individual plan; intellectual disability; LSS-law; Förbättringskunskap; kvalitetsförbättring; delaktighet; bostad med särskild service; genomförandeplaner; intellektuell funktionsnedsättning; LSS;

  Sammanfattning : Delaktighet är en mänsklig rättighet och är ett centralt begrepp inom funktionshindverksamheter. Brukare har rätt att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv med hög delaktighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LÄS MER

 4. 4. Minnen av krokus och sättpotatis : utemiljöns betydelse för personer med demenssjukdom på särskilt boende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Wilma Johnte; [2021]
  Nyckelord :hälsofrämjande miljöer; äldre; demenssjukdom; restorativa miljöer; särskilt boende; deltagande; evidensbaserad forskning; health-promoting environments; elderly; dementia; restorative environments; assisted living; participation; evidence-based research;

  Sammanfattning : Flertalet studier visar på att naturen har en positiv påverkan på människans välbefinnande. Med detta menas att naturen kan verka lugnande och stressreducerande på oss under rätt förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. Andelsägarlägenheter i praktiken

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Gustaf Kornher; Ahmad Shakarchi; [2020]
  Nyckelord :Shareowner apartments; shareowner; principal shareowner; shared property; form of tenure; Andelsägarlägenheter; andelsägare; grundandelsägare; andelsfastighet; upplåtelseform;

  Sammanfattning : Andelsägarlägenheter är en upplåtelseform för bostäder som innebär att man får dispositionsrätt till en lägenhet genom att köpa en andel av fastigheten den är belägen inom. Fastigheten får inte vara vilken som helst, utan ska omfattas av den så kallade Andelsägametoden. Mer specifikt ska den omfattas av dess avtal och regler. LÄS MER