Sökning: "astrazeneca marknadsföring"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden astrazeneca marknadsföring.

 1. 1. Effekter av CSR : En granskning av AstraZenecas samhällsstöd

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Filippa Hyttner; Maria Jansson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility, CSR, har under de senaste decennierna kommit att bliett vedertaget begrepp och att engagera sig i CSR har blivit en självklarhet för mångaföretag. Företag förväntas definiera sin roll i samhället och applicera både etiska ochsociala normer inom sitt företagande. LÄS MER

 2. 2. Implementering av "Life Cycle Management" i svensk läkemedelsindustri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Erik Hedner; [2009]
  Nyckelord :Life cycle management; LCM; drug; patent; pharmaceutical industry; Life cycle management; LCM; läkemedel; patent; läkemedelsindustri;

  Sammanfattning : It generally takes 10 to 12 years for a new drug to hit the market. The pharmaceutical industry invests huge sums in these early stages of research and development. In spite of the rapidly rising research and development expenditures fewer and fewer blockbuster drugs are being developed. LÄS MER

 3. 3. Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg

  C-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ramon Gallardo de la Cruz; Anna Jansson; William Wedenryd; [2008-06-30]
  Nyckelord :Viral marknadsföring; mun-till-mun; word of mouth; webbaserade sociala nätverk; AstraZeneca; försöksperson;

  Sammanfattning : Undersökningen bygger på en fallstudie som genomförts på företaget AstraZeneca. De är ettläkemedelsföretag vars produkter finns till försäljning i över 100 länder. LÄS MER

 4. 4. AstraZeneca : Vikten av intern marknadsföring och kommunikation i samband med fusioner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Anilin Tamadoni; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the society of today it’s very hard for companies to succeed with mergers. (A.L.Pablo, M. LÄS MER

 5. 5. Nya perspektiv på sponsring - en fallstudie av tre företags sponsringsverksamhet.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Carlberg; Martin Robin Zuba; [2002]
  Nyckelord :Marknadsföring; sponsring; relationsmarknadsföring; public relations; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sponsring har under de senaste decennierna blivit allt vanligare i marknadsföringsstrategin. Trots det ökade kommersiella intresset av sponsring är antalet vetenskapliga forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar inom ämnet relativt litet samtidigt som sponsringen är försummad i de flesta marknadsföringsböcker. LÄS MER