Sökning: "asyl"

Visar resultat 1 - 5 av 270 uppsatser innehållade ordet asyl.

 1. 1. Onåbara rättigheter för människohandelsoffer? –Möjligheten för kvinnor som fallit offer för människohandel för sexuella ändamål att beviljas uppehållstillstånd enligt svensk rätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ebba Miller; [2020]
  Nyckelord :Människohandel för sexuella ändamål; kvinnor; uppehållstillstånd; skyddsbehov; asyl; medverkan i brottsutredning; betänketid; migrationsrätt; brottsofferperspektiv; genus.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Svensk flyktingpolitik utifrån internationell asylrätt? En analys av hur Sveriges riksdagspartier legitimerar sina ståndpunkter i debatten om migration och asylpolitik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Cecilia Ahrenbring; [2020]
  Nyckelord :flykting; migration; integration; politik; riksdagspartier; flyktingkonventionen; Europa-konventionen; non-refoulement-principen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Flyktingsituationen i världen har i flera års tid varit det mest omtalade av ämnen. Allt ifrån individernas utsatthet i krigsdrabbade länder, livsfarliga flyktvägar till Europa, möjligheten till asyl och integrationen i det nya samhället är bland de viktigaste utmaningar vår del av världen står inför idag. LÄS MER

 3. 3. Outsourcing Asylum: The EU Disembarkation Centers Proposal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karolin Jönsson; [2019]
  Nyckelord :EU law; International law; Asylum; Non-refoulement; Integrated Border Management; Jurisdiction; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt den externa utvecklingen av EUs asylpolicy. Uppsatsen har beskrivit att EUs Asylsystem, the Common European Asylum System (CEAS), har allt sedan sitt upprättande varit baserad på idén om att en förstärkning av EUs yttre gränser är en förutsättning för upprätthållandet av ett inre gemensamt område utan interna gränser. LÄS MER

 4. 4. Rätts(o)säkerheten i nya gymnasielagen: En undersökning av utformningen och migrationsdomstolarnas tillämpning av nya gymnasielagens datumrekvisit i relation till viljeyttringar att ansöka om asyl

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anders Roos; [2019]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; nya gymnasielagen; rättssäkerhet; migrationsrätt; begränsningslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Nya gymnasielagen (16 f § begränsningslagen) skapades som en gottgörande åtgärd i form av en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande barn som flytt till Sverige under hösten 2015. Mycket kritik har kommit att riktas mot den på grund av dess bristfälliga beredning och utformning. LÄS MER

 5. 5. Vad innebär begreppet asylrätt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Aylin Volgsten; [2019]
  Nyckelord :Folkrätt; EU-rätt; asylrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet asylrätt definieras sällan trots att det används i flera rättighetsinstrument samt i nationella rättsordningar. Asylrätt positioneras ofta som en mänsklig rättighet men innebär ingen direkt rätt till skydd för individen utan anses istället vara en rättighet tillhörande staten. LÄS MER