Sökning: "asyl"

Visar resultat 21 - 25 av 262 uppsatser innehållade ordet asyl.

 1. 21. Medicinska åldersbedömningar inom asyl- och brottmålsprocessen - ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jasmine Berggren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Rätten till asyl : Konflikten mellan mänskliga rättigheter och verkställighetshinder

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Mattsson; Elisabeth Valdemarsson; [2018]
  Nyckelord :Migrationsrätt; exklusion; verkställighetshinder; asyl;

  Sammanfattning : Asyl är en mänsklig rättighet och återfinns bland annat i Flyktingkonventionen, vilken är en av många konventioner som Sverige undertecknat och därför är skyldig att följa. Den svenska migrationsrätten regleras i utlänningslagen men också till stor del av internationell rätt. LÄS MER

 3. 23. Bostadsförsörjning för nyanlända

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Izabelle Ahlfors; Ebba Ullbrand; [2018]
  Nyckelord :Bostadsförsörjning; nyanlända; integration; segregation; flyktingar; asylsökande; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During the last 10 years approximately one million people have applied for asylum in Sweden and 163 000 only during the big stream of immigrants in 2015. This put a huge pressure on the Swedish management of immigrants and the housing for this group of people. LÄS MER

 4. 24. Faktorer som påverkar integrationsprocessen : En kvalitativ studie om vilka faktorer flyktinginvandrare upplevde som positiva och negativa under integrationsprocessen i Sverige på 90-talet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andrea Estefania Varón; [2018]
  Nyckelord :Empowerment; diskriminering; identifikation; integration; ojämlikhet i samhället; utanförskap;

  Sammanfattning : I början på 90-talet sökte ca 84 000 flyktingar asyl i Sverige, historiskt var det en av dem största flyktingvågen i Sverige innan 2015. Under 2015 uppstod en liknande situation som under 90-talet, ett stort antal flyktingar immigrerade till Sverige. Vid slutet på 2015 hade ca 162 877 personer immigrerat och sökt asyl i Sverige. LÄS MER

 5. 25. Rättssäkerhet för asylsökande konvertiter : Hur rättssäker är rådande asylprocess?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Helena Köhler; [2018]
  Nyckelord :Rättssäkerhet; asyl; religiös asyl; konvertit; svenska statens positiva ansvar; 4 kap. 1§ UtlL; 1951 års Flyktingkonvention; sur place;

  Sammanfattning : Religiös asyl är en rättighet som fastslås i FN:s 1951 års flyktingkonvention, vilken utgör en av fåtal grunder till berättigande av flyktingstatus. Felaktig asylbedömning av ett religiöst- eller konvertitärende kan få fatala konsekvenser, t.ex. LÄS MER