Sökning: "asylboenden"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet asylboenden.

 1. 1. Migrationsverkets uppföljning av asylboenden som drivs i privat regi - En empirisk studie om hur uppföljningen sker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Katica Rakuljic; Rania Farah; [2019-03-19]
  Nyckelord :Uppföljning; Asylboenden; Migrationsverket; Offentlig upphandling;

  Sammanfattning : Den rådande situationen av allt fler flyktingströmmar som har ökat dramatisk de senaste åren har skapat stora påfrestningar på migrationsverket att tillgodose de ökade behoven av boenden.För att kunna tillgodose behovet av husrum har migrationsverket använt sig av privataleverantörer då myndighetens egna boenden inte räcker till. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av lyftredskap och dockningsstation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jonas Asplund; Carl-Victor Woggart; [2019]
  Nyckelord :lyftredskap; lyftverktyg; dockningsstation; fixtur; hustmuttern ab;

  Sammanfattning : This is an abstract of the report for a thesis of 15 credits in the program Innovation and Product Design, on the School of Innovation, Design and Technology at Mälardalen University in Eskilstuna. The work was executed during the spring term of 2019. LÄS MER

 3. 3. En fristad? : asylsökandes perspektiv på utemiljön vid boende

  Magister-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Anna-Karin Nord; [2018]
  Nyckelord :Flyktingförläggning; asylboende; utemiljö; trädgårdskultur;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har vi sett en strid flyktingström komma till Sverige. Människor placeras i stora boenden som i vissa fall är utdömda för annan verksamhet. Fokus har legat på att få in många personer på liten yta och få allt det praktiska att fungera. Utemiljöns utformning har det inte funnits kunskap, tid eller pengar till. LÄS MER

 4. 4. Det otillräckliga stödet : En kvalitativ studie om behandlingsassistenters utmaningar i arbetet med ensamkommande ungdomar.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Degol Kidane; Mohammed Abdu; [2017]
  Nyckelord :Unaccompanied minors; street-level bureaucrats; integration; supported housing; treatment assistants; Ensamkommande barn; gräsrotsbyråkrater; integration; stödboende; behandlingsassistenter;

  Sammanfattning : Sverige nådde år 2015 en ny toppnotering vad gäller antal asylsökande. Detta förde med sig stora utmaningar för delar av socialtjänsten i relation till placering av ensamkommande barn och en snabbt stigande kostnadsutveckling för platser på asylboenden. LÄS MER

 5. 5. Asylprocessen ur ett folkhälsoperspektiv : I väntan på beslut när tiden står still

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hampus Oresten; Mira Goldman; [2017]
  Nyckelord :Asylumseeking Health; Asylsökande Flykting Hälsa folhälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka asylsökandes hälsa under asyltiden med fokus på ett folkhälsoperspektiv, vad som inverkar på hälsan samt undersöka medvetenhet kring deras rättigheter.   Tidigare forskning visar: Brist på sysselsättning (aktiviteter, arbete) och avsaknad av stöd leder till psykisk ohälsa. LÄS MER