Sökning: "asylrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet asylrätt.

 1. 1. Bedömning på (o)vetenskaplig grund? - Om bevisvärdering av muntliga utsagor i asylmål grundade på sexuell läggning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; bevisrätt; flyktingrätt; asylrätt; bevisvärdering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kritik har riktats mot bedömningarna av svenska asylärenden grundade på sexuell läggning. Kritiken mot bedömningarna i dessa mål riktar sig främst mot att bevisvärderingen verkar grundas på subjektiva eller fördomsfulla antaganden, och avsaknaden av legitima bedömningsgrunder för att avgöra trovärdighet och tillförlitlighet i de muntliga utsagorna. LÄS MER

 2. 2. Framtidens ansvar för asylsökande – En kommentar till Europeiska Kommissionens förslag till ny Dublinförordning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josef Hellman; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; Folkrätt; Migrationsrätt; Asylrätt; CEAS; Dublinförordningen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Dublin regulation establishes mechanisms for determining which state is responsible for the examination of an asylum application submitted within the EU. The regulation is a part of the Union's common asylum system and is considered essential for the functioning of this system. LÄS MER

 3. 3. Exkluderad från skyddsstatus - Ett straff för begånget brott eller en administrativ åtgärd?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Askow; [2017]
  Nyckelord :folkrätt; migrationsrätt; asylrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis address the rules of asylum law that allows exclusion of certain persons in need of protection from taking part of the protection provided by national and international law. The purpose of this thesis has been to investigate whether an exclusion may be regarded as punishment for a committed crime in criminal law. LÄS MER

 4. 4. Oantastliga Resonemang - En analys av domskälens betydelse för asylrättsliga ärenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Leandro Delbono Grimståhl; [2017]
  Nyckelord :Domskäl; Asylrätt; Motiveringar; Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Asylärendena kännetecknas av vissa unika särdrag. Till dessa kan räknas den enskildes ofta prekära situation, och att beslutsfattaren ska ta ställning till huruvida den sökande befinner sig i en situation i vilken denne är berättigad internationellt skydd undan förföljelser eller inte. LÄS MER

 5. 5. Vem får komma till Sverige? - En genusrättsvetenskaplig analys av identitetskrav i asyl- och familjeåterföreningsärenden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Malin Rantzer; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; migrationsrätt; asylrätt; asyl; familjeåterförening; anknytning; uppehållstillstånd; identitetskrav; identitet; genusrättsvetenskap; genusvetenskap; kön; gender; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar utifrån ett genusrättsvetenskapligt perspektiv de skillnader som finns i kraven att styrka sin identitet i uppehållstillståndsärenden på grund av asyl respektive anknytning, med utgångspunkt i att fler män får uppehållstillstånd på grund av asyl och fler kvinnor på grund av anknytning. Den centrala frågan som behandlas är huruvida reglerna för att söka och erhålla uppehållstillstånd i Sverige är bättre anpassad efter flyktingmäns livsvillkor än flyktingkvinnors. LÄS MER