Sökning: "asymmetriska maktrelationer"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden asymmetriska maktrelationer.

 1. 1. Döva öron och tomma ord? : En kvalitativ studie av boendes upplevelser av medborgardeltagande och kommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Katarina Ekeroot; [2020]
  Nyckelord :Medborgardeltagande; aktivism; förtätning; planering; asymmetriska maktrelationer;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera hur boende i Eriksberg i Uppsala kommun upplevt planprocesser inför förtätning av stadsdelen samt hur inbjudan till, och kommunikation kring, möjligheten till medborgardeltagande i processerna kan relateras till olika typer av motstånd som uppstått. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med boende aktiva inom en motståndsförening, en nätbaserad enkät till boende, samt information från kommunala tjänstemän och dokument. LÄS MER

 2. 2. Förskolan i den rasifierade staden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lars Schöpf; [2017-12-07]
  Nyckelord :Förskola; mångfald; ”vithet”; ras ; Klass; högresursområde;

  Sammanfattning : I förskolan läroplan Lpfö 98 (2016) beskrivs riktlinjerna för arbetet med mångfald;I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. LÄS MER

 3. 3. En värdegrund för alla Om samtalets möjligheter och begränsningar för utformandet av ett inkluderande värdegrundsarbete i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Lennartsdotter Ward; [2017]
  Nyckelord :värdegrund värdegrundsarbete; deliberativa samtal; asymmetriska maktrelationer; social och kulturell ojämlikhet; inkludering exkludering;

  Sammanfattning : Lennartsdotter Ward, Jenny (2016). En värdegrund för alla. En intervjustudie om samtalets möjligheter och begränsningar för utformandet av ett inkluderande värdegrundsarbete i gymnasieskolan (A value system for all. LÄS MER

 4. 4. Att översätta en kulturkrock : Postkolonial analys och översättning av ett kapitel ur Hanya Yanagiharas roman The People in the Trees

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Leo Brekell; [2016]
  Nyckelord :Yanagihara; Hanya; translation; postcolonial; foreignization; Niranjana; Tejaswini; Fairclough; americentrism; power; ideology; Yanagihara; Hanya; översättning; postkolonial; främmandegörande; Niranjana; Tejaswini; Fairclough; americentrism; makt; ideologi;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats har ett utdrag ur Hanya Yanagiharas roman The People in the Trees analyserats och översatts från engelska till svenska utifrån ett såväl postkolonialt som sociolingvistiskt perspektiv. Översättningen är huvudsakligen interventionistisk och experimentell till sin natur, och är utförd i enlighet med Lawrence Venutis främmandegörande strategi samt med utgångspunkt från Tejaswini Niranjanas poststrukturalistiska syn på översättning i en postkolonial kontext. LÄS MER

 5. 5. "I could trust the Migration Board with my eyes closed" : En studie om immigranters relation till Migrationsverket ur ett interkulturellt kommunikationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lina Jörgensen; Kajsa Persson-Berg; [2016]
  Nyckelord :Byråkrati; Gräsrotsbyråkrati; Immigranter; Interkulturell kommunikation; Interpersonell kommunikation; Hofstede; Kulturdimensioner; Makt; Migrationsverket; Myndigheter; Street-level bureaucracy;

  Sammanfattning : Abstrakt TITEL: ”I could trust the Migration Board with my eyes closed” – en studie om immigranters relation till Migrationsverket ur ett interkulturellt kommunikationsperspektiv PROBLEMFRÅGA: Hur uppfattar och beskriver immigranter Migrationsverket? Hur uppfattar och beskriver immigranter Migrationsverkets bemötande under asylprocessen? Hur uppfattar och beskriver immigranter Migrationsverkets tjänstepersoner i förhållande till myndigheten? Hur spelar immigranternas tidigare erfarenheter av kontakt med myndigheter i hemlandet in på relationen till Migrationsverket? På vilket sätt spelar maktrelationer in i hur immigranter uppfattar och beskriver Migrationsverket? SYFTE: Undersökningens övergripande syfte är att, ur ett medborgarperspektiv och ett interkulturellt kommunikationsteoretiskt ramverk, studera relationen myndighet-medborgare med speciell fokusering på relationen Migrationsverket-immigrant och därmed bidra med nytt empiriskt material till det interkulturella kommunikationsfältet. METOD: Empirin utgörs av sju kvalitativa respondentintervjuer, en informantintervju samt en observation på Migrationsverket. LÄS MER