Sökning: "ateism"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet ateism.

 1. 1. Vilka argument finns för religionsfrånvaro, ateism och icke-tro i sekulariserad religionsundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kaj Hagstedt; [2020]
  Nyckelord :tro; religion; sekularisering; postsekularisering; konfessionell; ickekonfessionell; religionskunskap; ateism; icketro; agnosticism; läroplan; religionsfrånvaro; religious education; RE; non belief; secularisation; confessional; belief; secular; postsecular;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskningen säger om argument för att ge religionsfrånvaro, ateism och icke-tro en plats i religionskunskapsundervisningen. Vetenskapliga källor i form av avhandlingar och artiklar ligger till grund för kunskapsöversikten och sammanfattningsvis pekar forskarna på att Sverige är ett sekulariserat eller möjligen postsekulariserat, pluralistiskt samhälle där skolan enligt läroplanen ska vara icke-konfessionell. LÄS MER

 2. 2. Ateistiska åskådningar i  läroplaner och läroböcker : En kritisk diskursanalys av ateistiska åskådningar  i svensk religionsundervisning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linda Elfendal; [2019]
  Nyckelord :Läromedel; ateism; åskådning; livsåskådning; religionskunskap; läroplan; läroböcker; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Detta är en kritisk diskursanalys där läroplaner från 1965, 1970, 1994 och 2011 samt läromedel som grundas på respektive läroplan studerats med syfte att undersöka hur synen på ateistiska åskådningar har förändrats över tid.  Materialet har analyserats utifrån Norman Faircloughs kritiska diskursteori och min studie har liksom tidigare forskning visat att ateistiska åskådningar blivit mer normaliserat med åren genom att exempelvis humanistiska värden kommit att bli mer självklara idag än i de tidigare läroplanerna och läroböckerna. LÄS MER

 3. 3. Tro rätt, tro fel. : En utvärdering av ateism som asylskäl.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Hörlin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Kanske är hon en modern profet?" - En receptionsstudie av Karen Armstrongs För Guds skull och 12 steg till ett liv i medkänsla i svenska massmedier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Henrik Hannfors; [2019]
  Nyckelord :Karen Armstrong; reception; Gud; religion; ateism; medkänsla;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse how the books The Case for God and 12 Steps to a Compassionate Life by the historian Karen Armstrong has been discussed and debated in swedish mass media. Very few academics in the discipline of the history of religions has had such a broad public success as Karen Armstrong, and it is therefore important to acknowledge how major themes and issues in her writings are discussed on the public arena. LÄS MER

 5. 5. Tråkiga kristna och intressanta muslimer : En enkätundersökning om gymnasieelevers attityder mot religioner och religiösa människor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Satu Paananen; [2018]
  Nyckelord :Attityder mot religioner; religionssociologiska förklaringsmodeller; att bli religiös; ungdomar elever och religion; värdegrund;

  Sammanfattning : Undersökningen är en kvalitativ enkätstudie. Studiens syfte är att ta reda på vilka attityder mot religionen och de religiösa kan hittas bland ungdomar som går andra och tredje år på gymnasiet. LÄS MER