Sökning: "atmosfärer"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet atmosfärer.

 1. 1. Samling på förskolan En kvalitativ studie om vad pedagogernas mål med samlingen är

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Camilla Klasson; Sibella Kondorajian; [2019-05-03]
  Nyckelord :Samling; pedagoger; förskola; atmosfärer; barns delaktighet; kunskapssyn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på pedagogers upplevelser av samlingen. De frågeställningar som undersökningen bygger på är vad anser pedagogerna att målet med samlingen är,hur anser pedagogerna att samlingen bidrar till barnens meningsfulla lärande, hur involverade är barnen i att planera samlingen enligt pedagogerna. LÄS MER

 2. 2. Aesthetic Affordances for Wellbeing Enhancing Atmospheres in Healthcare Environments

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Minna Eronen; [2019]
  Nyckelord :Built environment; healthcare; design; aesthetic experience; aesthetic affordance; aesthetic atmosphere; wellbeing;

  Sammanfattning : This master thesis explores the relationships between the human being and the built environment in the context of healthcare and from the perspective of aesthetics. The aim is, by identifying the aesthetic experiences the built environment evokes, to enhance the understanding of how the design of the built environment can support and sustain wellbeing. LÄS MER

 3. 3. The fate of pebbles and planetesimals entering protoplanetary envelopes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Emil Zadera; [2019]
  Nyckelord :Planet formation; planet; protoplanet; protoplanetary envelope; protoplanetary atmosphere; protoplanetary growth; planetary growth model; accretion rate; vapour blob; vapourblob; vapour planet; transport of water; water on planet; pebbles; planetesimals; pebble accretion; planetesimal accretion; meteors; ablation; fragmentation; sublimation; protoplanetary disk; MMSN; accretion window; accretion channel; accretion; destruction; disruption; terminal velocity; gas; gasflow; shearingbox; exoplanet; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Planetary embryos grow by the accretion of solid dust-material, ranging from cm- to m-sized pebbles up to km-sized planetesimals. However, the underlying size-distribution of the accreted material is poorly understood. LÄS MER

 4. 4. I think you can get wild and crazy, but in a positive way” A study on children´s access and admittance to the learning environments in preschool

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Ellerström; Carina Hansen; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; demokrati; inflytande; lärmiljö; tillgänglighet; tredje pedagogen;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna uppsats har varit att undersöka barns tillgång och tillträde till förskolans pedagogiska material och lärmiljöer. Skolinspektionen utkom under 2018 med rapporten Förskolans kvalitet och måluppfyllelse (2018), vilken påvisar att nästan en femtedel av alla granskade förskolor har en mindre god kvalitet på lärandemiljön och en fjärdedel av förskolorna har inte tillräckligt bra material. LÄS MER

 5. 5. Sinnesmarknadsföring : Två olika handelsplatsers attraktivitet ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Carolina Stigson; [2018]
  Nyckelord :Sinnesmarknadsföring; attraktivitet; konsumentbeteende; val av handelsplats;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: På grund av att konsumenters beslutsfattande har utvecklats till att ofta grundas i emotionella motiv, har handelsplatser utökat sitt utbud till att erbjuda upplevelser som engagerar flera olika sinnen. Utifrån att den moderna marknadsföringen ofta har utgått ifrån att konsumenter fattar rationella beslut och inte har betonat betydelsen av känslor, upplevelser och sinnesintryck, har en ny typ av marknadsföring uppmärksammats: sinnesmarknadsföring. LÄS MER