Sökning: "att arbeta med uttal"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden att arbeta med uttal.

 1. 1. Digitala verktyg i SFI-undervisningen i A-kurs : En studie om användningen och betydelsen av digitala verktyg i vuxna elevers språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Raçi Aferdita; [2020]
  Nyckelord :Swedish for Immigrants - SFI; Digital tools; Illiterate; adult students with no school background; Language learning; Interaction; Svenska för invandrare SFI; digitala verktyg; illitterata; analfabeter; vuxna elever utan skolbakgrund; språkinlärning; interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka digitala verktyg som används i SFI-undervisningen av vuxna elever utan skolbakgrund och hur dessa verktyg används, vilka förmågor eleverna övar samt vilken betydelse digitala verktyg har i dessa elevers språkinlärning. För att undersöka det har jag använt mig av en metodkombination av strukturerade observationer i två A-grupper samt semistrukturerade intervjuer med två undervisande lärare i dessa grupper. LÄS MER

 2. 2. Teaching and Assessing Student's Accents : The Challenge of Working with the Multitude of Accents in the English-Speaking World

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Emma Klevskog; [2019]
  Nyckelord :World English; Teaching; Oral assessment; Swedish learners; Teachers; Accents; Upper secondary school;

  Sammanfattning : Today, English is a world language and more English accents have appeared. Today it is more difficult to teach English in Sweden due to the fact that we do not know when, where or how we are going to use English in the future. LÄS MER

 3. 3. Bjursmålet : –attityder till en lokal dialekt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Dialekter; bjursmål; skola; attityd;

  Sammanfattning : Dialekterna är i upplösning, i synnerhet de lokala. De lokala dialekterna är de som ligger längst ifrån standardspråket sett till uttal och förekommer främst i Dalarna. Bjursås är den sydöstligaste socknen som tillhör de egentliga dalmålen och den lokala dialekten bjursmålet är starkt hotad. LÄS MER

 4. 4. Att skriva sig till läsning hos elever med svenska som andraspråk- En studie om lärarens perspektiv och erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Susete Johansson; [2017-11-13]
  Nyckelord :ASL- Att Skriva sig till Läsning; läs-och skrivinlärning; IKT - Information- och kommunikationsteknik; dator; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Dagens läroplan synliggör datorns betydelse inom läs- och skrivinlärning och har därmed påverkat hur undervisningen ska se ut (Skolverket, 2016). Den har numera reviderats och det finns även krav för läs- och skrivfärdigheter i svenska och svenska som andraspråk i slutet av årskurs 1. LÄS MER

 5. 5. Det spelar ingen roll vilket förstaspråk du talar, jag ska lära dig ett andraspråk. : andraspråks eleven läs och skrivinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Simeli Malkey; Dzama Borancic; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att redogöra för hur kan läraren arbeta för att utveckla läs-och språkinlärningen för andraspråkselever. Litteraturstudiens resultat behandlar 12 refereegranskade artiklar med kvalitativa och kvantitativa ansatser. Resultatet besvarar studiens syfte och frågeställning. LÄS MER