Sökning: "att arbeta utifrån läroplanen för förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden att arbeta utifrån läroplanen för förskolan.

 1. 1. Genusarbete i förskolan : en studie om hur förskollärare arbetar för att motverka könsmönster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Melinda Aqvilin; Fanny Löthman; [2021]
  Nyckelord :genus; könsmönster; förskollärare; förskola;

  Sammanfattning : Genus är konstruerat av människan för att beskriva relationen mellan man och kvinna (Svaleryd2002, ss. 29-30). Ett genusarbete i förskolan grundar sig i ett större område, närmare bestämt jämställdhet. LÄS MER

 2. 2. Barnkonventionen : Förskollärares arbete och metoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Felicia Zacryander; Emma Johansson; [2021]
  Nyckelord :barnkonventionen; diskriminering; förskola; yttrandefrihet; delaktighet och informationskrav;

  Sammanfattning : Sedan 1 Januari 2020 har FN:s Barnkonvention gått från en rekommendation till en Svensk lag som alla förskolor ska sträva efter att arbeta med. I Läroplanen för förskolan (Lpfö18 2018, s.5) framhävs att Barnkonventionen ska implementeras i förskolans verksamhet och eftersträvas. Quennerstedt, Thelander och Hägglund (2020, s. LÄS MER

 3. 3. Leken och lärandet : En kvalitativ studie av hur förskollärare kan undervisa i barns fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Andreas Ferrada; Joel Westblom; [2021]
  Nyckelord :Free play; preschool; preschoolteacher; teaching; Fri lek; förskolan; förskollärare; undervisning.;

  Sammanfattning : AbstraktTitle: Play and learning - a qualitative study of teaching and children's free play in the swedish preschool.Sedan begreppet undervisning infördes i förskolans läroplan 2018 har diskussioner pågått om hur begreppet ska definieras i förskolans kontext och hur undervisning kan bedrivas utan att den fria leken får stå tillbaka. LÄS MER

 4. 4. Vi ska, vi vill, vi kan : en studie om hur förskolans personal anser sig arbeta med de digitala verktygen som komplement till undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Fanny Bergqvist; Kamilla Fonsmar Björk; [2021]
  Nyckelord :Digitala verktyg; förskola; lärande; komplement; undervisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I den nyligen reviderade läroplanen för förskolan (2019) förtydligades nya riktlinjer i förskoleverksamhet gällande användning av digital teknik och det slås fast att förskolans uppdrag är att verksamhetens arbete med digitala verktyg förblir kontinuerligt och ett komplement till ordinarie undervisningsmetoder. Digitala verktyg blir ett allt vanligare hjälpmedel inom förskolan och förskolan har en viktig roll när det gäller att förbereda barnen för det moderna samhället. LÄS MER

 5. 5. ”Vi sliter vårt hår ibland” : en kvalitativ studie om förskollärares och barnskötares erfarenheter i relation till det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Frida Sandqvist; Alma Kaniza; [2020]
  Nyckelord :Ansvar; arbetsuppgifter; barnskötare; förskollärare; läroplan; systematiskt kvalitetsarbete; uppdrag;

  Sammanfattning : Syftet är att studera hur förskollärare och barnskötare upplever uppdraget gällande kvalitetsarbetet utifrån läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). Även förskollärares och barnskötares ansvar och arbetsuppgifter i kvalitetsarbetet samt hur kvalitetsarbetet genomförs i förskolans praktik. LÄS MER