Sökning: "att beskriva en flicka"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden att beskriva en flicka.

 1. 1. Forskningsläget avseende att som flicka/kvinna leva med autismspektrumtillstånd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Josefine Isberg; Farah Khan; [2021]
  Nyckelord :Autism Spectrum Disorder; experiences; girls; intersectionality; masking; stigma; women.; Autismspektrumtillstånd; erfarenheter; flickor; intersektionalitet kvinnor; maskering; stigma.;

  Sammanfattning : Denna studien är en litteraturöversikt, det vill säga en överblick av befintlig forskning. Flickor/kvinnor med autismspektrumtillstånd är ett område som är relativt outforskat, vilket innebär en rad olika konsekvenser för denna grupp. LÄS MER

 2. 2. Könen, beteendet och likhet inför lagen – En undersökning om tillämpningen av rekvisitet socialt nedbrytande beteende 3 § LVU ur ett likabehandlingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovis Ramberg; [2019]
  Nyckelord :Socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kön och könsskillnader har kanske aldrig varit så omdebatterade som nu. Det finns dock ett ställe där könet inte ska få spela någon roll. Vid rättstillämpningen i våra domstolar. Där gäller istället principen om allas likhet inför lagen. LÄS MER

 3. 3. Autism, vilken grej - men ingen ser för jag är tjej : En kvalitativ studie om unga kvinnors erfarenheter av att ha växt upp med odiagnostiserad högfungerande autism

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa; Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Rebecca Rydberg Norman; My Bergcrona; [2019]
  Nyckelord :Autism spectrum disorder; female sex; girl; social interaction; semi-structured interview; Autismspektrumtillstånd; kvinnligt kön; flicka; socialt samspel; semistrukturerad intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runt en procent av jordens befolkning beräknas ha en autismdiagnos. Det anses öka individens livskvalité om autismdiagnos erhålls tidigt i livet, något som kvinnor i högre grad riskerar att inte få relaterat till en annan symtombild än den män uppvisar. LÄS MER

 4. 4. Den duktiga flickan : En sociologisk kvantitativ undersökning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Sara Persson; Leila Goletic; [2018]
  Nyckelord :“Good girl”; gender roles; sociology; feminism; career; familylife.; “Duktig flicka”; könsroller; sociologi; feminism; karriär; familjeliv.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar belysa “duktig flicka”- fenomenet som kommit att bli ett omtalat begrepp som är baserat på den nya moderna samhällsstrukturen. Den nya samhällsstrukturen handlar om att kvinnor förväntas kunna satsa på karriären samtidigt som de fortfarande kopplas till huvudansvaret för hemarbete. LÄS MER

 5. 5. Pojkar använder sina nävar och flickor använder sinaord?! : Förskollärares uppfattningar om barns konflikthantering beskrivet ochanalyserat ur ett genusperspektiv.

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emmely Norlin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :barn; flicka; förskola; förskollärare; genus; konflikt; konflikthantering; kön; pojke.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv beskriva och analysera förskolläraresuppfattningar om hur barn hanterar konflikter. Utöver genusperspektivet belyses konflikteroch konflikthantering även ur ett sociokulturellt perspektiv samt ett posthumanistisktperspektiv. LÄS MER