Sökning: "att bo på äldreboende"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden att bo på äldreboende.

 1. 1. Fysisk aktivitet som fallprevention bland äldre : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Christine Fröblom; [2019]
  Nyckelord :Elderly; accidental falls; fall prevention; physical activity; exercise; Äldre; fallolyckor; fallprevention; fysisk aktivitet; träning;

  Sammanfattning : Introduktion: Fallolyckor är globalt den näst största orsaken till dödsfall på grund av skada. Förutom mänskligt lidande är det även ett mycket dyrt folkhälsoproblem vars prevalens dessutom ökar i många länder på grund av den stigande medellivslängden. LÄS MER

 2. 2. Att bo på äldreboende : En systematisk litteraturstudie om äldres upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lisa Johansson; Monika Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Ageing; Daily life; Qualitative methods; Daglig tillvaro; Kvalitativ metod; Åldrande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnaden som ges på äldreboende bör präglas av respekt, värdighet och ett samarbete med den äldre. Utifrån den äldres behov kan sjuksköterskan samt omvårdnadspersonalen uppfylla den äldres önskemål. Syfte: Syftet är att beskriva äldres upplevelser av den dagliga tillvaron på äldreboende. LÄS MER

 3. 3. Vad orsakar ensamhet hos äldre och vad sjuksköterskan kan göra

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Molly Eriksson; Victor Regebro; [2018]
  Nyckelord :Äldre; ensamhet; bemötande; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund Dagens befolkning blir äldre och äldre. Med detta ökar även frekvensen av äldre som lider av ensamhet då över hälften av de som har någon typ av äldreomsorg upplever ensamhet i någon mån. LÄS MER

 4. 4. Tillgängligt boende för äldre : Designförslag för anpassat småhus

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Kristina Malmelöv; [2017]
  Nyckelord :äldre; egna hem; funktionsnedsättning; tillgänglighet; tillgängligt boende; designförslag; småhus; äldreboende; kvarboende; bostadsanpassning; boende för äldre;

  Sammanfattning : De flesta äldre vill bo kvar i sina hem så länge de kan(Kärnekull 2011, 31). Men många tvingas till slut att flytta eftersom det blir omöjligt att bo kvar i hemmet. Den fysiska hemmiljön blir ofta ett hinder för de äldre att utföra vardagliga aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Hur ska framtidens äldreboende utformas? -En fallstudie gjord på tre äldreboenden i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Amanda Claesson Höjer; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Boendet har en stark koppling till äldres livskvalitet. Utformningen av äldres boendemiljö är viktig då de spenderar mycket tid i och i nära anslutning till boendet. Boendemiljön påverkar hur trygg den boende känner sig där exempelvis hala golv eller dålig belysning kan skapa en känsla av otrygghet. LÄS MER