Sökning: "att göra gott"

Visar resultat 16 - 20 av 437 uppsatser innehållade orden att göra gott.

 1. 16. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer : En kvalitativ studie om våldsutsatta kvinnors upplevelser av anmälningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elisabet Christoffersson; [2019]
  Nyckelord :mäns våld mot kvinnor; våld i nära relation; upplevelser av våld; våldsutsatta kvinnor; anmälningsprocessen;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och även en kränkning av de mänskliga fri- och rättigheterna. Sverige har ett ansvar att förebygga våld i nära relationer och stödja de som är och har varit utsatta för detta. Det är svårt för brottsoffret på många olika sätt att bli utsatt för våld i nära relation. LÄS MER

 2. 17. Handlingsplan eller inte? - en studie om pedagogernas syn på sitt arbete med särskilt begåvade elever

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Jönsson; Caroline Möller; [2019]
  Nyckelord :Handlingsplan; kommunikation; Ledning; Samarbete; Särskilt begåvade elever;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Genom denna studie önskar vi att fler yrkesverksamma på skolor ökar sin kompetens inom området, för att kunna upptäcka, förstå, acceptera och utmana dessa elever. Studien kan även synliggöra en eventuell betydelse av en specifik handlingsplan inom området och förhoppningsvis även bidra till en ökad medvetenhet om skolorganisationens roll i denna fråga. LÄS MER

 3. 18. Det goda ledarskapet : En studie om klassrumsklimat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Blideskog; Luna Ahmed; [2019]
  Nyckelord :ledarskap; ledaregenskaper; mentorskap; lärares utveckling;

  Sammanfattning : Det här arbetet behandlar ämnet lärares ledarskap i klassrummet. Mer specifikt så handlar det om vilka egenskaper som anses vara viktiga för att uppnå ett gott ledarskap, hur lärare har utvecklats i deras lärarroll och ledarskapsroll sen de började arbeta, hur ledarskapet påverkar eleverna samt vilket stöd lärare har fått i början av deras karriär. LÄS MER

 4. 19. Hållbar masshantering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Tobias Lindfors; [2019]
  Nyckelord :Masshantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bygg- och anläggningsbranschen står inför en stor utmaning med klimatreducerande åtgärder mot en klimatneutral byggprocess tills 2045. Denna studie är en uppföljning av ett exploateringsprojekt i Skellefteå Kommun med Skanska Sverige AB som entreprenör. LÄS MER

 5. 20. Förskollärares erfarenheter av att främja delaktighet och inkludering i leken för barn i behov av stöd.En intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Shideh Hoseinpoor; Jessica Holm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enligt Skolverket (2016) är ett av förskolans alla uppdrag att skapa anpassade förutsättningar till alla barn i verksamheten, oavsett om barnet är i behov av stöd eller inte. Därmed är det en central aspekt att personalen i förskolan tar hänsyn till och är uppmärksammade inför varje individs behov för att ge lämpligt stöd. LÄS MER