Sökning: "att göra gott"

Visar resultat 21 - 25 av 437 uppsatser innehållade orden att göra gott.

 1. 21. Vad upplever patienter som hjälpsamt i KBT?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annika Sturesdotter; [2019]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; patientperspektiv; intervju; KBT; IPA; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vad patienter som genomgått kognitiv beteendeterapi (KBT) upplevde som hjälpsamt i sina terapier. Studien är gjord som en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer av fyra patienter. Intervjuerna spelades in på band, som sedan transkriberades. LÄS MER

 2. 22. Frånvaro på idrotten – Vilka anledningar kan finnas, och vad kan man göra?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mattias Marffy; Mirza Jasarevic; [2019]
  Nyckelord :Frånvaro; Kultur; Mobbning; Psykisk ohälsa; Självkänsla; Skolk;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt skrevs med syfte att dels vara en fördjupning i ett ämne/problem som vi tycker är viktigt och som ofta inte tas upp i den utsträckning som det kanske hade behövts, inom ramen för vår utbildning, men även i proportion till hur utbredd problematiken faktiskt är utifrån det man har kunnat se på skolor. Frånvaro och dess olika anledningar är ett ämne som inte tas upp i lärarutbildningen i stor utsträckning vilket är märkligt med tanke på de implikationer som det skapar för framtida lärare, elever och föräldrar. LÄS MER

 3. 23. Upplevelsen av att få en tunnelerad CVK i lokalanestesi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Öman Olsson Linn; Neuendorf Mikaela; [2019]
  Nyckelord :Tunelled CVC; hematological disease; patient experience; consciousness; local anesthesia.; Tunnelerad CVK; hematologisk sjukdom; patientupplevelse; vakenhet; lokalanestesi.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med hematologisk sjukdom erhöll en tunnellerad central venkateter i lokal anestesi inför behandling. Det är vanligt att patienter som är vakna under operation upplever oro. LÄS MER

 4. 24. "Fan, kan jag inte bara få jobba med det jag är här för att göra egentligen?" : En intervjustudie med myndighetsanställda om digitaliseringens påverkan på arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anne-Lie Nymark; Emily Casabona; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; medarbetare; arbetsmiljö; sociala relationer; gränslöst arbete; New public management;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har kommit att innebära en förändring för såväl hela arbetslivet som för individen. Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för hur digitaliseringen har kommit att påverka medarbetares arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 25. Är det tur att vara näst på tur? - En uppsats om turordningsreglerna i svensk arbetsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emil Christensen; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrätt Turordning Kollektivavtal Sist in först ut Undantaget av två Tvåundantaget; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstract This is a labour law essay with a focus on the priority rules in the Swedish employment protection law (Lag (1982) om Anställningsskydd). The text explains the reasoning and purpose behind the 22 § in this law. LÄS MER