Sökning: "att göra gott"

Visar resultat 6 - 10 av 437 uppsatser innehållade orden att göra gott.

 1. 6. Solens betydelse för skörd i den ätliga trädgården

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

  Författare :Sandra Persson; [2019]
  Nyckelord :solljus; ljus; ljuskvalitet; fotobiologiska processer; ekologiska anpassningar; ätliga växter; ätliga perenner; ätlig trädgård; växtförslag;

  Sammanfattning : New sustainable cultivation systems are on the rise where edible perennial plants play a central role. The interest in growing food for the household has increased, perhaps as an effect of increased distrust of food production and a desire to do something good in a climate-threatened world. LÄS MER

 2. 7. Förekomst och förebyggande av hot och våld mot ambulanspersonalen i norra Sverige.

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Andreas Stenlund; Stefan Birko; [2019]
  Nyckelord :Ambulance nurse; prehospital; quantitative study; sexual offense; specialist nurse; threats; violence; ambulanssjuksköterska; hot; kvantitativ studie; prehospital; sexuellt ofredande; specialistsjuksköterska; våld;

  Sammanfattning : Hot och våld mot ambulanspersonal har visat sig vara ett växande problem och påverkar möjligheten att ge god omvårdnad till patienten. Förekomsten av hot och våld prehospitalt har inte studerats i Sverige i samma utsträckning som i andra länder. LÄS MER

 3. 8. ”Man får göra så gott man kan”- en kvalitativ studie om hur förskollärare ser på specialpedagogik

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Estelle Amundrud; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur de olika yrkeskategorierna på en och samma för-skola ser på specialpedagogik generellt samt hur specialpedagoger och förskollärare samarbetar kring barn i särskilda behov. Studien utgår ifrån ett relationellt-, punktuellt-, dilemma- samt sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 4. 9. Pix

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Gustav Beije; [2019]
  Nyckelord :Pix; C#; .NET Core; Cross-platform; Framework; Game; Pix; C#; .NET Core; Multiplattform; Ramverk; Spel;

  Sammanfattning : This thesis is about the creation of a new game framework named Pix and a comparison between it and the game engine Godot. The purpose is to create a game framework that focuses on making the workflow streamlined for the pro- grammer and at the same time giving the programmer a lot of creative power. LÄS MER

 5. 10. Min profession är socialpedagog - men det blev något annat : En kvalitativ studie om socialpedagogens arbete i skolan utifrån socialpedagogens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ilhana Gromilic; Ivan Smoljan; [2019]
  Nyckelord :Socialpedagog; Profession; Skola; Samverkan; Status;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en djupare förståelse för det socialpedagogiska arbetet i skolan och dess status utifrån socialpedagogens perspektiv. Den metodologiska utgångspunkten i studien är en kvalitativ ansats med ett hermeneutiskt synsätt där semistrukturerade intervjuer tillämpas. LÄS MER