Sökning: "att ge positiv feedback"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden att ge positiv feedback.

 1. 1. Användning av formativ bedömning för att undervisa i genus på teknikprogrammet

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Valeria Lundberg; [2021]
  Nyckelord :bedömningsmatris; formativ bedömning; genus; kamratrespons; teknik; undervisning;

  Sammanfattning : Efter att eleverna har avslutat kursen Teknik 1 på teknikprogrammet förväntas de kunna beskriva hur föreställningar inom teknikområdet påverkar uppfattningar om genus samt hur genus påverkar teknik och teknikutveckling. Det finns en stor brist på både forskning och undervisningsmaterial om genus och teknik. LÄS MER

 2. 2. Motivationsarbete med elever med ADHD : En kvalitativ studie om hur specialpedagoger och kuratorer arbetar för att öka motivationen hos elever med ADHD.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sanja Hadzic; [2020]
  Nyckelord :ADHD; Elever; Gymnasiet; Motivation; Motivationsarbete; Specialpedagoger; Kuratorer;

  Sammanfattning : Abstrakt Motivation är det centrala i allt pedagogiskt arbete och har enligt Jenner (2004) en särskild plats när det gäller elever med svårigheter. Syftet med föreliggande studie har varit att ta reda på hur specialpedagoger och kuratorer arbetar för att öka motivationen hos elever med adhd på gymnasiet för att på så sätt öka kunskapen och möjliggöra rätt stöd för elever med adhd. LÄS MER

 3. 3. Tränares syn på samspelet mellan barn och tränare : en jämförande studie av tränare i Sverige och Tyskland

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gunnar Gräsbeck; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med det här arbetet är att undersöka tyska och svenska tränares syn på samspelet mellan barn och tränare inom ramen för föreningsidrott för barn, samt synliggöra eventuella likheter och skillnader mellan tränarnas syn på detta samspel. Studien utgår ifrån följande frågeställningar: Hur beskriver tyska och svenska tränare samspelet mellan tränare och barn inom ramen för föreningsidrott för barn? Vilka likheter och skillnader mellan tyska och svenska tränares åsikter framträder? Metod Studien använder sig av intervju som kvalitativ metod för att samla in data och besvara syfte och frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Feedbackens betydelse för elevens prestation, motivation och upplevda kompetens i idrottsundervisningen : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Hamrelius; [2020]
  Nyckelord :Återkoppling; självförtroende; upplevelse; idrottslärare; lärare.;

  Sammanfattning : Att ge eleverna feedback under lektionstid i idrott och hälsa är en viktig del av lärarens arbete, och feedbackens syfte bör vara att utveckla och stötta eleverna. Undersökningar har dock visat att elever tycker att de får för lite feedback men även att de får feedback på fel sätt. LÄS MER

 5. 5. Rektors ledarskap – en kvalitativ intervjustudie om lärares uppfattningar

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Helena Willman; [2020]
  Nyckelord :lärares uppfattningar; rektors ledarskap; grundskolan; pedagogiskt ledarskap; ledarskapshandlingar; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie har genomförts med tio intervjuer där grundskollärare delger sina tankar och upplevelser av rektor och rektors ledarskapshandlingar och hur de anser att rektors ledarskap påverkar dem i både deras dagliga arbete och i deras trivsel i stort på skolan. Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare, verksamma inom den svenska grundskolan, uppfattar ledarskapet hos skolans rektor. LÄS MER