Sökning: "att ingripa"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade orden att ingripa.

 1. 1. Streaming – en rättslig gråzon? - En utredning av slutanvändarens ansvar vid streaming och bevisanskaffningsmedlet informationsföreläggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jenny Wärnerup; [2021]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; immaterialrätt; streaming; informationsföreläggande; fildelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay investigates copyright infringement caused by streaming. The research is conducted with a legal dogmatic method and a European legal method. LÄS MER

 2. 2. Att ingripa på skadeplats men inte vara i tjänst : En intervjustudie om ambulanspersonals upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emil Magnusson; Therese Öhman; [2021]
  Nyckelord :Immediate responder; ambulanspersonal; upplevelser; kvalitativ; roll; prehospital sjukvård; första hjälpen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tiden mellan en skadehändelse och innan professionell hjälp anländer är kritisk för den skadade. Under den tiden är det upp till människor på plats, immediate responder, att agera för att rädda liv. Om immediate responder ingriper ökar chansen att de skadade överlever. LÄS MER

 3. 3. Förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen : Vilka blir de rättsliga konsekvensen för fastighetsmäklarföretag när den nya fastighetsmäklarlagen träder kraft?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Chouhan Sonali; Linder Evelina; [2021]
  Nyckelord :Fastighetsmäklarlagen; Fastighetsmäklarinspektionen; FMI; Fastighetsmäklarföretag;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar de rättsliga konsekvenserna för fastighetsmäklarföretag när den nya föreslagna Fastighetsmäklarlagen träder i kraft i juli. Denna studie undersöker därmed fastighetsmäklarföretags rättsläge enligt den nya fastighetsmäklarlagen. LÄS MER

 4. 4. Bolagsstyrning i bankkoncerner : En analys utifrån sanktionerna mot Swedbank och SEB för bristande åtgärder mot penningtvätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Koc; [2021]
  Nyckelord :finansmarknadsrätt; bolagsstyrning; bankkoncerner; penningtvätt; regelefterlevnad; finansiell stabilitet;

  Sammanfattning : Bekämpningen av penningtvätt på kapitalmarknaden är ett viktigt arbete för att värna om det finansiella systemets stabilitet. Banker har en synnerligen viktig roll i upprätthållanden av en trygg och ändamålsenlig kapitalmarknad till följd av verksamheternas riskfyllda natur. LÄS MER

 5. 5. "Om de beskriver att de är ledsna då kan jag skicka en ledsen emoji, senare glada emojis för att vi också ska bli glada" : Relationsskapande bland fältarbetare och ungdomar på digitala plattformar

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Philip Panov; Peggah Rauofi; [2021]
  Nyckelord :Social fieldwork; Internet; Social media; Adolescence; Field worker; Social worker; Socialt fältarbete; Internet; Sociala medier; Ungdomar; Fältarbetare; Socialarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka fältarbetares egna upplevelser av relationsskapande mellan dem och ungdomar på internet och sociala medier. Åtta semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes med fältarbetare från socialtjänsten som arbetar med ungdomar på internet och sociala medier. LÄS MER