Sökning: "att initiera"

Visar resultat 1 - 5 av 370 uppsatser innehållade orden att initiera.

 1. 1. Var Sexdagarskriget rättfärdigt? : En analys av Israels roll innan och efter Sexdagarskriget år 1967 med utgångspunkt i rättfärdig krigsteori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Kevin Hanna; [2024]
  Nyckelord :Six-day War; Just War Theory; Sinai Peninsula; Freedom of navigation; Straits of Tiran; Sexdagarskriget; rättfärdig krigsteori; Sinaihalvön; Sjöfartsfrihet; Tiran-sunden;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att analysera Israels roll innan och efter Sexdagarskriget med utgångspunkt inom rättfärdig krigsteori och dess kriterier. Det jag ville göra med studien var att analysera om Israel uppfyllde kraven för att initiera ett krig rättfärdigt, och sedan använde sig av rättfärdiga åtgärder vid efterkrigstiden. LÄS MER

 2. 2. Patienters behov av stöd och information om sexuell hälsa efter stroke

  Magister-uppsats,

  Författare :Ebba Nilsson; Heidi Swift; [2023-06-02]
  Nyckelord :Information; personcentrerad vård; PLISSIT-modell; relationer; samtal; sexuell hälsa; stroke; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke förändrar livet. Det är inte bara den som insjuknar som drabbas, utan även närstående. De behöver förhålla sig till det nya livet och relationer förändras. Sjuksköterskor har ett ansvar att arbeta personcentrerat och ha en helhetssyn på människan och dennes behov och önskningar. LÄS MER

 3. 3. Livets slutskede - en litteraturstudie om vuxna patienters upplevelser och erfarenheter i livets slutskede

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sigrid Cervin; Noa Vinberg; [2023-03-15]
  Nyckelord :Livets slutskede; palliativ vård; patient; upplevelser; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva i livets slutskede skapar nya perspektiv på livet och medför känslor av både hopplöshet och glädje. Oftast etableras fast kontakt med vården där sjuksköterskor har som uppgift att hjälpa patienten genom livets sista tid. LÄS MER

 4. 4. Äktenskapets oundvikliga upplösning - betydelsen av att planera inför framtiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Holm Stenbeck; [2023]
  Nyckelord :familjerätt; ekonomisk familjerätt; bodelning; arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med äktenskapet följer en ekonomisk gemenskap mellan makar i form av giftorätt. När äktenskapet upphör, genom död eller skilsmässa, ska den ekonomiska gemenskapen makarna emellan upplösas. Avtalsfriheten mellan makar är omfattande. LÄS MER

 5. 5. Tysta leken börjar nu – den som pratar åker ut? En rättsanalytisk uppsats om hur det nya kronvittnessystemet kommit till uttryck i Högsta domstolens prejudikatbildning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Jazera; [2023]
  Nyckelord :Straffrätt; criminal law; kronvittne; kronvittnen; prejudikat; tystnadskulturen; repressalier; strafflindring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Som ett resultat av den ökade gängkriminaliteten i Sverige, infördes den 22 juli 2022, ett kronvittnessystem som blivit enormt kritiserat från många håll. Lagstiftaren ansåg det dock vara övervägande nödvändigt med denna reglering, som framförallt avsåg införandet av 29 kap. 5 a § Brottsbalken. LÄS MER