Sökning: "att inkludera barn i leken"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden att inkludera barn i leken.

 1. 1. Är leken för alla barn? : En kvalitativ intervjustudie om hur barn i behov av stöd inkluderas i leken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Barn i behov av stöd; lek; förskola; förskollärare; kompensatoriskt perspektiv; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa intervjustudien är att belysa hur förskollärare beskriver sitt arbete med att inkludera barn i behov av stöd i leken. Semistrukturerade intervjuer har använts för inhämtande av empiri där tre förskollärare deltagit. LÄS MER

 2. 2. Leken börjar här och nu : En studie om lek under rastverksamheten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ghena Daaboul; AnnaMaria Malmgren; [2020]
  Nyckelord :Rastverksamhet; fritidshem; fri lek; styrd lek; elever; barn; leksignaler; lekramar; kommunikation; inkludering; fantasi; konflikthantering; turtagning; regler; normer; demokrati;

  Sammanfattning : Studiens syfte handlar om att se hur skillnad mellan fri och styrd lek gestaltas samt påverkar barnens sociala relationer och deras intellektuella samt fysiska utveckling genom att undersöka rastverksamheten. Vi valde kvalitativ metod som vi applicerade genom semistrukturerade intervjuer och observationer. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares arbete för att möjliggöra barns inkludering i den fria leken : En kvalitativ intervjustudie om inkluderingsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Axelsson; Josefine Krüger; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; fri lek; proximala utvecklingszonen; scaffolding; stöttning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra förskollärares förhållningssätt till barn som utesluts och hur de arbetar för att inkludera alla barn i den fria leken. För att belysa hur förskollärarna arbetar har ett didaktiskt perspektiv och ett sociokulturellt perspektiv använts i analysen av resultatet. LÄS MER

 4. 4. “Får jag vara med? Ja, men då får du vara, du får vara den lilla piraten” : En kvalitativ studie om hur barn inkluderar och exkluderar varandra i den fria leken. 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Rose-Marie Karlsson; Emelie Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Exkludering; fri lek; förskola; hermeneutik; inkludering; tillträdesstrategier.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur barn inkluderar respektive exkluderar varandra i den fria leken och vilka tillträdesstrategier barn använder. Studien gjordes genom att analysera observationer med fokus på barns tillträdesstrategier. LÄS MER

 5. 5. En intervjuundersökning om barns inkludering i lek för arbete i förskola. En kvalitativ undersökning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jessica Karlsson; Najoua Laoaj; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med mer forskning om hur personal inom förskola kan arbeta med att inkludera barn i lek. Studien har därför riktat sig till att undersöka förskollärares uppfattningar av inkludering och exkludering, vad de uppfattar kan orsaka att barn exkluderas i lek samt hur de uppfattar att man effektivt kan arbeta med att inkludera barn i lek. LÄS MER