Sökning: "att inkludera barn i leken"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden att inkludera barn i leken.

 1. 1. ”Då får du vara kusin som ska på semester” En studie om inkludering och exkludering mellan barn i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Palm; Erika Bernhoff; [2019]
  Nyckelord :exkludering; fri lek; förskola; inkludering; kamratkultur och strategier;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur barn inkluderar och exkluderar varandra i den fria leken på förskolan samt vilka strategier de använder sig av för att göra detta. Vi vill med denna studie synliggöra barns agerande i relation till varandra för att utmana pedagogernas förhållningssätt samt handlande i barns fria lek. LÄS MER

 2. 2. Inkludering av barn med särskilda behov i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers arbete och synsätt för att barn med särskilda behov ska inkluderas i förskolans verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Therese Gottschalk; Camilla Melander; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; exkludering; värdegrund; pedagog; barn i behov av särskilt stöd.;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att belysa hur pedagoger arbetar för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolan och i förskoleklassen. Studien belyser även frågan om vad som menas med inkludering och hur de själva ser på begreppet inkludering. LÄS MER

 3. 3. Sex förskollärares arbete med barn som har kommunikativa funktionsnedsättningar - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Molin; Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :strategier; kommunikation; förskollärares arbete; kommunikativa funktionsnedsättningar; förskola; förskolebarn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Undersökningen har strävat efter att besvara undersökningsfrågan ”Vad har förskollärare för strategier för att inkludera barn med kommunikativa funktionsnedsättningar?”. Allt fler barn i förskolan har kommunikativa funktionsnedsättningar, såsom en fastställd diagnos, annat modersmål eller är sen i talutvecklingen av andra orsaker. LÄS MER

 4. 4. Leken, grundstenen till en inkluderande verksamhet? : En studie om förskollärares syn på inkludering i förskolan.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Stephanie Selhammer; Josefin Törnlund; [2018]
  Nyckelord :Förskollärares arbete; inkludering; inkluderande verksamhet; lek.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka tio förskollärares syn på inkludering i förskolan med leken som verktyg. Det är av vikt eftersom förskolan anses som en plats för alla barn samt att leken har en väsentlig roll i barns lärande och utveckling. LÄS MER

 5. 5. Att möta barn med samspelssvårigheter : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter kring arbetetmed att inkludera barn med samspelssvårigheter i leken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Louise Rodin; Anna-Karin Detlefsen; [2018]
  Nyckelord :Erfarenheter; förskollärare; kommunikation; leksignaler; samarbete; samspelssvårigheter;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen berör ämnet barn med samspelssvårigheter i förskolan. Syftet med studien är attundersöka olika förskollärares erfarenheter av arbetet med att inkludera barn medsamspelssvårigheter i leken. LÄS MER