Sökning: "att läsa högt"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden att läsa högt.

 1. 1. Högläsning för läsinlärning : En kvalitativ studie om hur lärare arbetar med högläsning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Hikmet Celikkaya; [2019]
  Nyckelord :högläsning; läsa högt; läsinlärning;

  Sammanfattning : Inledning Högläsning är relativt vanligt i de yngre åldrarna, vilket ter sig naturligt då barn i den ålderninte kan läsa på egen hand. Lärare kan arbeta på olika sätt med högläsning. Målet medhögläsning är att eleverna ska bli intresserade och väcka lusten för att läsa. LÄS MER

 2. 2. Eleverna utvecklas på så många olika sätt! : En intervjustudie med SO-lärare i årskurs 4–6 om hur skönlitteratur används i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Martina Sjöstrand; [2019]
  Nyckelord :SO-undervisning; SO-didaktik; skönlitteratur; historiemedvetande; motivation; läsutveckling; ämnesutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 använder sig av skönlitteratur i SO-undervisningen. Tidigare forskning visar att skönlitteratur utvecklar kunskaper, empati, samt förståelse för andra människor och historia. Det har även visat sig att eleverna blir både engagerade och motiverade i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Lärarens högläsning : En kvalitativ intervjustudie om det gemensamma lärandet via högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Li Svensson; Alice Bergstrand; [2019]
  Nyckelord :Lärares högläsning; skönlitteratur; årskurs 1-3; ämnesöverskridande arbete; intervju;

  Sammanfattning : Svenska grundskoleelevers läsförmåga har försämrats och i den aktuella läroplanen för grundskolan definieras högläsning inte som ett moment i undervisningen. Detta samtidigt som forskning visar att högläsning är ett viktigt arbetssätt för att främja elevers språkliga utveckling. LÄS MER

 4. 4. Vad blir det för bok? : En undersökning om valen av litteratur i Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Rebecca Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Litterär kanon; Svenska 1; Skönlitteratur i skolan;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att se hur användningen av skönlitteratur ser ut i Svenska 1. Genom att fokusera på lärarnas val och tankar har jag undersökt vilka titlar som arbetas med i klassrummet inom Svenska 1, samt vilka pedagogiska aspekter som ligger till grund för de litterära val lärarna gör. LÄS MER

 5. 5. Using Markov Decision Processes and Reinforcement Learning to Guide Penetration Testers in the Search for Web Vulnerabilities

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anders Pettersson; Ossian Fjordefalk; [2019]
  Nyckelord :Markov decision process; Reinforcement learning; Machine learning; Web vulnerabilities; Attack surfaces; Hacking; Bug Bounty;

  Sammanfattning : Bug bounties are an increasingly popular way of performing penetration tests of web applications. User statistics of bug bounty platforms show that a lot of hackers struggle to find bugs. LÄS MER