Sökning: "att läsa och skriva: en forskningsöversikt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden att läsa och skriva: en forskningsöversikt.

 1. 1. Att skapa en motiverande skrivundervisning : En forskningsöversikt kring olika metoder som kan främja elevers motivation till att skriva

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Paulina Scholl; Lovisa Hammarberg; [2019]
  Nyckelord :Autentiska uppgifter; digitala verktyg; feedback; metoder; motivation; skriva;

  Sammanfattning : Den språkliga förmågan är ett av människans viktigaste redskap för att kommunicera. Att både kunna läsa och skriva är avgörande för att leva självständigt i dagens samhälle, ändå har det riktats mer forskning mot att utveckla elevers läsförmåga medan skrivningen tenderar att hamna i skymundan. LÄS MER

 2. 2. Bilder i svenska som andraspråksundervisningen - en bild av hur bilder kan vara språkstimulerande för eleven i grundskolans senare år

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Malin Sandgren; [2009-01-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur bilder kan leda till språkliga aktiviteter och därmedockså hur bilder kan vara språkstimulerande för andraspråksinläraren. Uppsatseninleds med en litteratur- och forskningsöversikt som beskriver någrapedagogiska teorier kring lärande och utveckling. LÄS MER