Sökning: "att läsa tematiskt"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden att läsa tematiskt.

 1. 1. Träna, träna, träna - tiden räcker inte till : En studie om lärares uppfattningar om läsläxa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lovisa Malmberg; Sara Stensils; [2020]
  Nyckelord :fenomenografi; läsläxa; intervju; grundskollärare; didaktiska frågor; läsning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka grundskollärares uppfattningar om arbetet med fenomenet läsläxa. Studien grundade sig i den teoretiska utgångspunkten fenomenografi och de didaktiska frågorna vad, hur, varför och villkor. LÄS MER

 2. 2. ”Jag kan läsa! Men bara i böcker utan text.” En etnografisk studie om bilderbokens och läshörnans betydelse för de yngsta barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Svensson; [2019]
  Nyckelord :barndomsgeografi; bilderbok; etnografi; förskola; kamratkultur; kommunikation; lek; literacy; läsmiljö; vänskapsrelationer;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar huvudsakligen till att undersöka vad de yngsta barnen på förskolan upplever och erfar genom att befinna sig i läshörnan utan vuxenstöd, samt vad bilderboken skapar och bidrar till i barns vardagsliv. För att uppnå mina syften tillämpade jag en kvalitativ metod i form av en etnografisk fältstudie, där jag med hjälp av deltagarobservationer och korta tematiskt inriktade intervjuer samlade in mitt empiriska material. LÄS MER

 3. 3. Lärarens högläsning : En kvalitativ intervjustudie om det gemensamma lärandet via högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Li Svensson; Alice Bergstrand; [2019]
  Nyckelord :Lärares högläsning; skönlitteratur; årskurs 1-3; ämnesöverskridande arbete; intervju;

  Sammanfattning : Svenska grundskoleelevers läsförmåga har försämrats och i den aktuella läroplanen för grundskolan definieras högläsning inte som ett moment i undervisningen. Detta samtidigt som forskning visar att högläsning är ett viktigt arbetssätt för att främja elevers språkliga utveckling. LÄS MER

 4. 4. Läsförståelse av sakprosatexterEn kvalitativ studie om läsundervisningen i de tidiga skolåren

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Östergren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien berör ämnet läsförståelse avgränsat till texttypen sakprosa. Syftet är att genom kvalitativ forskningsintervju undersöka hur fyra lärare i årskurs 1–3 anser att de lägger upp sin läsundervisning kring sakprosatexter, vilka didaktiska strategier de använder för att utveckla elevers läsförståelse samt hur de motiverar eleverna att läsa i alla ämnen. LÄS MER

 5. 5. Att levandegöra historien : En studie om berättarteknik i historisk utställningstext

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Siiri Laitinen; [2018]
  Nyckelord :Information design; text design; exhibition text; narrative; narration techniques; Informationsdesign; textdesign; utställningstext; narrativ; berättarteknik; berättartekniska grepp;

  Sammanfattning : Tidigare forskning tyder på att det kan vara svårt att få besökare att ta del av utställningstexter. Studien ifråga undersöker därför hur berättartekniska grepp kan användas för att skapa läsvärda utställningstexter. LÄS MER