Sökning: "att leda"

Visar resultat 1 - 5 av 15043 uppsatser innehållade orden att leda.

 1. 1. “DEN SOM ALDRIG DANSAR FEL, ÄR DEN SOM ALDRIG DANSAR” En kvalitativ intervjustudie om äldre personers upplevelser av gammaldans utifrån ett hälsoperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lina Andersson; Elin Boström; [2024-03-27]
  Nyckelord :Traditionell dans; äldre personer; hälsa; gemenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att åldras är en naturlig process som kan leda till förändringar i meningsfulla aktiviteter, vilket kan påverka äldre personers hälsa och delaktighet. Arbetsterapeuter möter äldre personer i sin vardag för att delvis upprätthålla hälsan genom aktivitetsbaserade insatser, samt främja självständighet och deltagande i aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Terror och tillit: terrorismens politiska konsekvenser En kvantitativ undersökning av hur en ökad oro för terrorism påverkar det politiska förtroendet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Thea Hedmar; [2024-03-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I kristider, som i samband med ett terrordåd, tenderar medborgare att söka trygghet och ledning från sina ledare och experter – detta utgör i varje fall kärnan i rally-around-the-flag teorin. Rallyeffekter som fenomen är allmänt erkända och en etablerad förklaring till hur traumatiska händelser kan öka och omforma det politiska förtroendet. LÄS MER

 3. 3. Svenska behandlares syn på religion och andlighet i psykoterapi - en pilotstudie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Lovisa Hanberger; [2024-03-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studier tyder på att religiositet och andlighet sällan berörs i psykoterapeutisk behandling och att behandlare upplever att de saknar kunskap inom området. Den aktuella pilotstudiens syfte var att undersöka hur svenska psykoterapeutiska behandlare förhåller sig till att integrera religiösa och andliga frågor i psykoterapeutisk behandling, mätt genom det självskattade formuläret RSIPAS. LÄS MER

 4. 4. Bistånd som ett yttersta skyddsnät – ett nät med stora maskor? 

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Fossum; [2024-03-05]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; bistånd; socialtjänstlagen; access to justice; access barriers;

  Sammanfattning : Bistånd enligt socialtjänstlagen är avsett att fungera som ett yttersta skyddsnät, vilket förutsätter att den enskilde varken själv eller på annat sätt kan tillgodose det behov som biståndet avser. Om socialnämnden, som är första instans att besluta om bistånd, gör bedömningen att den enskildes behov kan tillgodoses på annat sätt ska socialnämnden även hänvisa till ett alternativt sätt, men huruvida behovet faktiskt kan tillgodoses av det hänvisade sättet utreder socialnämnden inte. LÄS MER

 5. 5. Den automatiserade läkaren: Räddaren i nöden eller en juridisk huvudvärk?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ara Haydar; [2024-03-05]
  Nyckelord :AI; AI-system; bias; cancerdiagnostik; CRT; GDPR; personuppgifter; tech law;

  Sammanfattning : På senare tid har artificiell intelligens (AI) blivit en betydande komponent inom cancerdiagnostik, där den används för att förutse, automatisera och förbättra kritiska processer. Trots dessa fördelar reser sig komplexa juridiska utmaningar i samband med den ökande användningen av AI inom detta område, främst på grund av att lagstiftningen ännu inte har anpassats till den snabba teknologiska utvecklingen. LÄS MER