Sökning: "att leva med demens"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden att leva med demens.

 1. 1. Anhörigas erfarenheter av att leva nära en person med demenssjukdom: En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cecilia Afram; Marwa Alhemedawi; [2023]
  Nyckelord :Anhöriga; demens; erfarenheter och vårda hemma;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar 20000–25000 människor i någon form av demenssjukdom varje år och ungefär lika många där. 150 000 personer lever idag med demenssjukdom i Sverige och av de bor cirka 60% i egen bostad. Demens är en sjukdom som inte drabbar den som är sjuk, utan de anhöriga i personens närhet också drabbas. LÄS MER

 2. 2. Där våra världar möts : En kvalitativ intervjustudie om undersköterskors erfarenheter av att bemöta personer med demenssjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Therese Nordgren; Anna Ström; [2023]
  Nyckelord :Dementia; nursing staff; person-centered care; qualitative content analysis; treatment; Bemötande; demens; kvalitativ innehållsanalys; personcentrerad vård; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler personer förväntas leva med demenssjukdom i framtiden. Att leva med demenssjukdom innebär att personen erhåller en känsla av att tappa sin identitet och demenssjukdomen medför även en svårighet att själv kunna tillgodose sina behov, vilket betyder att personen blir sårbar. LÄS MER

 3. 3. Partners upplevelser av att leva med en anhörig som drabbats av tidigt debuterande demens : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Maja Ljungberg; Matilda Töndel; [2023]
  Nyckelord :Caregivers; early onset dementia; experiences; partners; Anhörigvårdare; tidigt debuterande demens; partners; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dag lever 3,4 miljoner människor världen över med en tidigt debuterande demenssjukdom, vilket avser personer under 65 år. Sjukdomen påverkar inte bara den demenssjuke, utan även personens partner då denna fas i livet innefattas av ett socialt sammanhang av familje- och arbetsliv. LÄS MER

 4. 4. Möta det ökade (blod)trycket

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Andersson; Elin Torgersson; [2022-01-04]
  Nyckelord :primär hypertoni; self–care; self-efficacy; self–management; sjuksköterskans interventioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primär hypertoni är ett folkhälsoproblem världen över som uppkommer utan en specifik anledning, och de diffusa symtomen uppmärksammas sällan av individen själv. En god hypertonihantering minskar risken att insjukna i följdsjukdomar såsom stroke och demens. LÄS MER

 5. 5. Att vårda personer med demens : Sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Raghad Al Mashhadani; Helen Meijer; [2022]
  Nyckelord :kognitiv svikt; personalbrist; personcentrerad omvårdnad; resurser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En åldrande befolkning innebär ökat antal personer med demenssjukdomar. Det är av stor vikt att sjuksköterskor har tillräcklig kompetens för att ge god vård i vårdandet av personer med demens. LÄS MER