Sökning: "att samtala med barn"

Visar resultat 16 - 20 av 210 uppsatser innehållade orden att samtala med barn.

 1. 16. Barnen får chansen, men tackar nej : En studie om pedagogers samtal om barn som exkluderas eller begränsas i deras chans till inflytande.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emmelie Werner; Frida Johansson; [2018]
  Nyckelord :Inflytande; förskolan; begränsningar; exkludering; samtal; socialkonstruktionism; diskurspsykologi.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att bidra med forskning om pedagogers samtal kring deras praktik om barns inflytande i förskolan. Vi har genomfört ostrukturerade intervjuer med pedagoger från två olika förskolor. LÄS MER

 2. 17. Traditionsfirande i förskolan : En didaktisk studie om kulturell mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Susanna Baer; Catharina Kjerrulf; [2018]
  Nyckelord :celebration; cultural diversity; intercultural; preschool education; rituals; traditions; firande; förskola; interkulturell; jul; kultur; lucia; mångfald; traditioner; traditionsfirande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärarstudenters uppfattning om och tidigare erfarenheter av att arbeta med olika kulturella och religiösa traditioner i förskolan. Examensarbetet utgår från ett interkulturellt perspektiv och behandlar vilka traditioner som synliggörs i förskolan, hur firandet går till och informanternas uppfattning om tradition som fenomen och resurs för kulturellt lärande. LÄS MER

 3. 18. En kvantitativ enkätstudie omden pedagogiska måltiden iförskolan.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Katarina Bergsman Hallne; Gunilla Rensmo; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Måltiden i den svenska förskolan innebär ett tillfälle för barn och förskolepersonal att umgås och samtala med varandra medan de äter tillsammans. Det är även ett tillfälle att lära barn om mat och hälsosam kost. LÄS MER

 4. 19. Förlossningsrädsla hos pappor : Stöd i samband med graviditet och förlossning, en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Helen Hagland; Caroline Hoikkala Jensen; [2018]
  Nyckelord :Behov; förlossning; förlossningsrädsla; information; intervjustudie; stöd;

  Sammanfattning : Syfte: Beskriva behovet av stöd hos pappor med förlossningsrelaterad rädsla. Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Åtta pappor med förlossningsrelaterad rädsla valdes ut genom ett kombinerat bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Vid analysprocessen användes kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 20. Bilderboksläsning i förskolan : En studie om hur pedagoger i förskolan använder bilderboken vid högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Martina Ohlson; [2018]
  Nyckelord :Högläsning; boksamtal; temaarbete; förskolepedagoger; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur bilderboken används av pedagoger vid fyra förskoleavdelningar, där 3-åriga och 5-åriga barn befinner sig. För att uppnå mitt syfte utgick jag från tre frågeställningar som på olika sätt ringar in syftet och dessa är: hur använder pedagogerna i förskolan bilderboken vid högläsning, på vilket sätt inbjuder pedagogerna i förskolan barnen att samtala under högläsning av bilderboken och hur blir bilderboken synlig i andra sammanhang i verksamheten än under högläsningsstunden. LÄS MER