Sökning: "att samtala med barn"

Visar resultat 21 - 25 av 210 uppsatser innehållade orden att samtala med barn.

 1. 21. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda barn i behov av palliativ omvårdnad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna-Karin Rosin; Petra Werner; [2018]
  Nyckelord :barn; palliativ vård; sjuksköterska; upplevelser; vård i livets slutskede.;

  Sammanfattning : Bakgrund: När barnet inte svarar på botande behandling och övergår till palliativt skede, är det viktigaste målet med omvårdnaden att förbättra livskvalitén och förebygga lidande. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelser att vårda barn i behov av palliativ omvårdnad samt beskriva urval - och datainsamlingsmetoder i de utvalda artiklarna. LÄS MER

 2. 22. ”Det är ju nolltolerans mot kränkningar alltså, det finns ju inget annat!” : En studie om hur förskollärare arbetar för att förebygga och hantera kränkande behandling mellan barn i fri lek.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ellen Skog; [2018]
  Nyckelord :Kränkningar; Uteslutningar; Makt; Likabehandling;

  Sammanfattning : Inledning Slag, ord, uteslutningar, att retas klassas allt som kränkande behandling. Kränkningarna sker ofta när en vuxen inte är närvarande och kan höra eller se vad barnen gör och säger till varandra. LÄS MER

 3. 23. Övervikt och fetma hos barn, ett känsligt ämne. : En intervjustudie om skolsköterskors preventionsarbete.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marie Schiöld; Sandra Hult; [2018]
  Nyckelord :School nurses; prevention; overweight; obesity; children; Skolsköterskor; prevention; övervikt; fetma; barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ohälsosamma matvanor, otillräcklig fysisk aktivitet och de livsstilssjukdomar som detta orsakar har pekats ut som ett ökande problem bland barn och ungdomar i Sverige. Skolsköterskor utgör en viktig del i det preventiva arbetet genom att hjälpa elever att göra hälsosamma val vad gäller kost och fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 24. Att ha ett hål i hjärtat och en pappa i fickan : En undersökning av barns sorg i barnlittertur

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Sofia Rönnqvist Kulla; [2018]
  Nyckelord :grief; death; children s literature; learning; communication; sorg; döden; barnlitteratur; lärande; kommunikation;

  Sammanfattning : As a teacher, I will come in contact with different students with different prior knowledge and experience. The purpose of this study was therefore to investigate how the grief after losing a parent is made out in four children's books, and to compare how or when these depictions correspond to the research on child grief management and processing. LÄS MER

 5. 25. Barn som inte vill vistas utomhus i förskolans verksamhet : En kvalitativ studie om förskolepersonals resonemang kring utomhusvistelsen på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS); Högskolan i Halmstad/Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

  Författare :Johanna Karlsson; Alice Törnqvist; [2018]
  Nyckelord :Utomhusvistelse; barn; förskolepersonal; inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka hur förskolepersonal resonerar kring förskolans rutiner utomhus med fokus “Barn som inte vill vistas utomhus på förskolan”, vilket besvaras med forskningsfrågorna: Hur resonerar förskolepersonalen om hur de arbetar för att skapa attraktiva utomhusmiljöer och utomhusaktiviteter för att uppmuntra barnen att vistas utomhus? Hur resonerar förskolepersonalen om vilka faktorer som inverkar på barns utomhusvistelse? Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt grundar sig i Kenneth Gergens socialkonstruktionistiska ansats. Insamling av materialet har skett kvalitativt genom fokusgruppssamtal med förskolepersonal. LÄS MER