Sökning: "att skriva en bok"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden att skriva en bok.

 1. 1. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 2. 2. Den Inre Kritikern : tankar om skapande och självkritik

  Magister-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

  Författare :Sara Edin; [2018]
  Nyckelord :Den inre kritikern; självkritik; musiker; konstnärliga metod och identitet; rösten.;

  Sammanfattning : Jag sökte utbildningen därför att jag hade ett uppdämt behov av att reflektera och komma vidare i min kreativa utveckling. När jag kom till Svarta Speglar var jag alltså i begrepp att börja något nytt, som legat och pockat på i flera år men av olika skäl inte kommit fram. LÄS MER

 3. 3. Du, jag och bokläsning - En resa från fantasivärld till verklighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Fowzia Saed; [2018]
  Nyckelord :Bilderbok; bokläsning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med denna studie är beskriva pedagogers arbetssätt för att locka fram barns intresse för bokläsning i vardagliga aktiviteter, samt att se på vilket sätt bokläsningen används för att stimulera barns språkutveckling. Jag har valt att skriva om bokläsningens betydelse för språkutveckling i förskolan, för att jag har stort intresse av att lära mig mer om läsning och att stimulera barnen språkligt i tidig ålder. LÄS MER

 4. 4. Elevernas syn på sin delaktighet i ämnet svenska : En kvantitativ studie om elevernas förståelse för elevinflytande och demokrati

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Hjert; [2017]
  Nyckelord :Elevinflytande; demokrati; delaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund Denna uppsats bygger på en undersökning kring hur elever i årskurs två och tre ser på sinmöjlighet att påverka skolarbetet. Studien handlar också om elevernas kunskaper ombegreppet demokrati och elevinflytande. Tholander (2005, s.7) redogör för att demokrati harvarit en central del i undervisningen sedan en lång tid tillbaka. LÄS MER

 5. 5. Barn i riskzon. Tidiga tecken på läs och skrivsvårigheter/dyslexi i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Agneta Svensson; [2015-10-12]
  Nyckelord :tidiga tecken; läs och skrivsvårigheter dyslexi; förskolan; skriftspråk; förebyggande åtgärder;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens ena syfte är att studera och försöka förstå, hur förskollärarna i förskolan tän-ker om och vad de uppfattar vara tidiga tecken på läs och skrivsvårigheter/dyslexi i förskolan. Studiens andra syfte är att studera förskollärarnas tankar, om deras innebörder i ett förebyg-gande arbetssätt i barns språkutveckling, för att kunna stärka självförtroendet hos de barn som befinner sig i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. LÄS MER