Sökning: "att skriva en sammanhängande text"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden att skriva en sammanhängande text.

 1. 1. Kausala ontologier i en svensk kontext : En antropologisk studie i metafysiska strukturer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Viktor Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Kausal ontologi; kausal struktur; metafysik; lidande; kultur;

  Sammanfattning : Det finns en ryckig men etablerad tradition av att skriva “orsakernas antropologi”. Evans-Pritchards (1937) visade vägen på ett sätt som lockar läsare än idag. Men fastän andra har fortsatt i hans anda, förblir kulturbundna idéer om orsak och verkan ett försummat fält som förtjänar uppmärksamhet. LÄS MER

 2. 2. Semantiska modeller för syntetisk textgenerering - en jämförelsestudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Joakim Åkerström; Carlos Peñaloza Aravena; [2018]
  Nyckelord :semantic models; word embeddings; natural language processing; natural language generation; semantiska modeller; syntetisk textgenerering; naturlig språkbehandling;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt undersöker det forskningsfält som rör musikintegrerad matematikundervisning. Syftet med översikten är att få en inblick i hur musiken påverkar elevernas matematikprestationer samt hur forskningen ser ut inom denna kombination. LÄS MER

 3. 3. Lärares beskrivningar av sin undervisning kring berättande texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Läs & skriv; Högskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :Sofia Ekvall; Emelie Lagerström; [2015]
  Nyckelord :narratives; writing tools; strategies for writing; teaching; organize narrative texts; berättande texter; skrivverktyg; strategier för skrivande; undervisning; att organisera berättande texter;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGTidigare forskning har visat att elever i de lägre årskurserna som arbetar med att skriva sig till läsning, kan skriva längre texter eftersom det är fysiskt lättare för dem att skriva på datorn än för hand. Dock har vi inte funnit några belägg för hur elever organiserar och planerar sina texter vid skrivandet av berättande texter på datorn. LÄS MER

 4. 4. Språkliga markörer för logiska samband i text En komparativ studie av satskonnektion i ett antal texter från nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marianne Wind; [2012-10-10]
  Nyckelord :textlingvistik; textbindning; satskonnektion; elevtexter; nationella prov i svenska och svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, fördjupningskurs SSA133Vt 2012Handledare: Hans LandqvistExaminator: Rakel Johnson.... LÄS MER

 5. 5. Från satsatom till hel text : Sammanhang i text

  Kandidat-uppsats, Växjö universitetVäxjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Daniela Lorentzon; [2009]
  Nyckelord :Sammanhang; satsatom; elevtext; textbindning;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för undersökningen som presenteras i den här uppsatsen är Bengt Sigurds studie av textbindning i elevtext, Tre experiment med text: Att presentera Buffalo Bill (1977).   Syftet med den här uppsatsen är att undersöka textbindning i elevtexter, skrivna utifrån samma uppgift (Sigurd 1977) för att se hur eleverna löser textbindningen i en satsatomuppgift. LÄS MER