Sökning: "att ta emot elever"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden att ta emot elever.

 1. 1. Textarbete på mellanstadiet : en studie av form, innehåll och förhållningssätt till kamratrespons i år fem

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Maria Rumar; [2020]
  Nyckelord :Kamratrespons; mellanstadiet; svenskämnet; skrivande; revideringar; texttriangel; systemfunktionell grammatik; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka vilka språkliga aspekter som elever i årskurs fem uppmärksammar i varandras texter, hur de formulerar sin kamratrespons och använder sig av kamraternas respons när de reviderar sina texter. I studien belyses även elevers upplevelser av att ge och ta emot kamratrespons. LÄS MER

 2. 2. “Det ligger på läraren, att berätta för mig vad jag ska kunna” : En kvalitativ studie om elever på gymnasiet och deras syn av kunskapskraven i ämnet Idrott och Hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anton Käck; Kalle Sidén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka hur elever såg på kunskapskraven i Idrott & Hälsa för gymnasiet och vilket innehåll i kunskapskraven som elever upplevde som svåra att förstå. Denna studie hade också till syfte att få fram hur eleverna skulle vilja förändra kunskapskraven och förmedlandet av kunskapskraven så att de blev lättare att förstå. LÄS MER

 3. 3. Kulturskoleundervisning på skoltid : Om kulturskolornas närvaro i den obligatoriska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Daniel Hedström; [2020]
  Nyckelord :music; music teaching; music schools; culture schools; instrumental music teaching; musik; musikundervisning; musikskolor; kulturskolor; instrumentalundervisning;

  Sammanfattning : This essay is about the municipal music and culture schools’ teaching of students during their ordinary school day in elementary schools. There is a debate going on concerning if it is according to the law or not when students leave their class to get instrumental or song lessons. LÄS MER

 4. 4. Vad motiverar barn till läsning? : En kvalitativ studie om elevers motivation och drivkrafter till att läsa på fritiden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Malinn Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Läsning; inre motivation; yttre motivation; kompetens; meningsfullhet; självständighet;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med studien är att undersöka vilka tankar elever har om sin skönlitterära läsning samt vad som motiverar elever till att läsa på fritiden. För att uppfylla syftet besvarades en enkät om inre och yttre motivation i två klasser i årskurs sex. Därefter valdes sex elever med inre motivation till läsning ut för intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Klassrummens aktörer : Om att arbeta som grundskollärare i 2010-talets Sverige

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Michelle Jismyr; [2019]
  Nyckelord :Teachers; Swedish primary school; status; municipalization; profession; Lärare; svensk grundskola; status; kommunalisering; profession;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur det är att arbeta som grundskollärare i 2010-talets Sverige. För att ta reda på detta har intervjuer genomförts med sex stycken informanter. Under intervjuerna framträdde fyra teman centrala för läraryrket – ansvar, respekt, fostran och status. LÄS MER