Sökning: "att ta med arbetet hem"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden att ta med arbetet hem.

 1. 1. Från sjukhus till hemsjukvård : sjuksköterskans upplevelse av att ta emot en patient

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnéa Andréasson; Ingrid Frejd; [2022]
  Nyckelord :sjuksköterska; upplevelse; hemsjukvård; vårdövergång; utskrivning; kommunikation; sjukhus; patient;

  Sammanfattning : Sverige har en åldrande befolkning och äldre människor över 80 år kräver ofta sjukvård. Sedan 90-talet har allt mer sjukvård bedrivits i hemmet eller polikliniskt istället för inneliggande på sjukhus. Och sedan lagen om samverkan vid utskrivning trädde i kraft år 2018 har antalet vårddagar på sjukhus minskat. LÄS MER

 2. 2. ”Det får mamma ta hem och tvätta!” : En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver sitt arbete med könsmönster i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Josefine Särnhav; [2022]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; genus; kön; könsmönster;

  Sammanfattning : Sammanfattning I läroplanen för förskolan (Lpfö18 2018, s. 7) står det att förskolan har som uppdrag att motverka begränsande könsmönster men enligt en granskning av Skolinspektionen (2017) lever många förskolor inte upp till skollagens krav på att ge lika förutsättningar för flickor och pojkar. LÄS MER

 3. 3. “Ta hem den, prova och lek” : En kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt till digitaliseringen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Elin Pommer; Malin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :lärplatta; förhållningssätt; digitalisering; ramar; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till den ökade digitaliseringen i förskolan samt hur lärplattan används i förskolans verksamhet. Vårt syfte grundas i den pågående digitala utvecklingen i samhället och de krav på digitalisering som den reviderade läroplanen har medfört. LÄS MER

 4. 4. Metoder, utmaningar, relationer och bemötande i arbetet med personer som har ett sexmissbruk : En socialpedagogisk analys av professionellas motivations- och behandlingsarbete med personer som har ett sexmissbruk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jessica Sundenhag; Cherinda Svedin; [2022]
  Nyckelord :sexmissbruk; behandling; motivation; utmaningar; professionella; socialpedagogisk erkännande; inkluderande förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att uppnå ny kunskap om professionellas berättelser om metoder som används i motivations- och behandlingsarbetet med personer som har ett sexmissbruk, utmaningar och hantering av dessa utmaningar i motivations- och behandlingsarbetet samt relationer och bemötande som viktiga dimensioner. Studiens metodologiska utgångspunkt var hermeneutik med semistrukturerade intervjuer där åtta professionella har intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Reshoring av produktion som hållbar lösning mot internationella risker? : En kvalitativ studie om riskbilden för svenska producerande företags försörjningskedja som konsekvens av outsourcad produktion.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Dahlberg; Anton Nygren; [2022]
  Nyckelord :Outsourcing; Reshoring; Resiliens; Försörjningskedja; Produktion; Hållbarhet; Automatisering; Riskbild; Internationella risker;

  Sammanfattning : Utifrån en svensk kontext har outsourcing haft en stor betydelse för svenska producerande företag för att reducera kostnaderna för arbetskraft och produktion, samt att dra fördel av välutbildad arbetskraft från lågkostnadsländer. Under det senaste året har försörjningskedjan blivit mer utsatt för sårbarhet och oförutsägbara händelser från internationella risker, som exempelvis Covid-19 pandemin, blockerade transportsträckor och containerbrister. LÄS MER