Sökning: "att undervisa i naturen"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden att undervisa i naturen.

 1. 1. Utomhusundervisning -En kvalitativ studie om hur fritidspedagogers utevistelse kan komplettera den ordinarie undervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Joel Barman; [2020-02-25]
  Nyckelord :Outdoor education; utomhusundervisning; utomhuspedagogik; kompletterande undervisning; att undervisa i naturen; fritidspedagog; fritidspedagogers intentioner med sin undervisning;

  Sammanfattning : Min erfarenhet är att lärare ofta ser på utomhusundervisning som en oplanerad fritidsaktivitet snarare än ett planerat lärtillfälle. Och inte sällan är det fritidspedagogerna som får i uppgift att ta med eleverna ut i skogen. LÄS MER

 2. 2. Undervisningsmetoder som främjar ekologisk hållbar utveckling : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rebecka Grenlöv; Linn Högberg; [2020]
  Nyckelord :hållbar utveckling; ekologi; undervisningsmetoder; miljöutbildning; elever i grundskolan;

  Sammanfattning : Det har med största sannolikhet inte undgått någon att vi står inför en klimatkris och att hållbar utveckling har blivit ett stort omdebatterat ämne i samhället. Det är viktigt att vi människor agerar och är med och bidrar till en mer hållbar värld. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av utomhusundervisning om biologisk mångfald : för lärarstudenters framtida yrkesagerande för ekologisk hållbar utveckling

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elinor Gustavsson; Ida Hallberg; [2019]
  Nyckelord :ekologisk hållbar utveckling; biologisk mångfald; utomhusundervisning; lärarstudenter; lärarutbildning; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Tidigare forskning, exempelvis James och Williams (2016), visar att utomhusundervisning kan bidra till ökad förståelse för naturen och dess resurser. Biologisk mångfald och ekologisk hållbar utveckling är två viktiga begrepp i dagens samhälle, då klimathotet och minskningen av biologisk mångfald är ett faktum. LÄS MER

 4. 4. Friluftsliv i skolan : En kvalitativ studie om idrottslärares arbete med friluftsliv i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Antonio Phunipananta Muñoz; Viktor Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet har varit att undersöka lärares förställningar om och arbete med friluftsliv i skolämnet idrott och hälsa. Vad är friluftsliv för idrottslärarna? Hur bedrivs undervisningen i friluftsliv? Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa elevernas kunskapsnivå i friluftsliv? Vad ska eleverna lära sig och vad ska betygsättas? Metod Metoden som användes var kvalitativ och i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling i läromedel för NO i åk 6 : Vilken natursyn förmedlas till eleverna?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Maria Fältsbacka; [2019]
  Nyckelord :natursyn; läromedel; NO; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få en överblick av hur läromedel inom NO behandlar hållbar utveckling som är ett viktigt område som eleverna behöver få kunskap kring, och om det räcker med att enbart utgå från dessa. Forskningsfrågorna som utformades till studien är följande: “Hur behandlas hållbar utveckling i naturvetenskapsläromedel för åk 6 och vilken natursyn genomsyrar de analyserade läromedlen?” För att välja ut läromedel till studien utformades en enkät bestående av två frågor, som besvarades av ca 20 lärare på sociala medier och via personliga kontakter. LÄS MER