Sökning: "att utveckla förskoleklass"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade orden att utveckla förskoleklass.

 1. 1. Vem är jag och vem blir jag? : En fallstudie om övergången från förskolan till förskoleklassen och fritidshemmet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Margareta Högberg; [2021]
  Nyckelord :Special education; Preeschool class after-school care; interviews; identity forming; inclusion; interviews; transition; obstacles and opportunitiesr; Specialpedagogik; förskoleklass fritidshem; intervjuer; identitetsformering; inkludering; övergång; hinder och möjligheter ö;

  Sammanfattning : The aim of the study has been to highlight opportunities and obstacles for children to develop a positive identity after the transition from preschool to preschool class and school-age educare. Previous research shows that an individual's perceived identity changes when transitioning to new contexts, which often entails new roles and new positions. LÄS MER

 2. 2. Nyanländ, eller? : Språkutvecklande arbete för förskoleklasselever som är nya i det svenska språket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Dreier; Ebba Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Didaktik; förskoleklass; nyanlända elever; intervju; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Studien undersökte hur lärare arbetar språkutvecklande för förskoleklasselever som är nya i det svenska språket. Enligt skollagen klassificeras förskoleklasselever som är nyanlända inte som nyanlända elever och har därför de inte samma rättigheter och tillgång till stöd som nyanlända elever. LÄS MER

 3. 3. Alla barns och elevers rätt till en tillgänglig lärmiljö : En studie i specialpedagogens möjligheter till utveckling av lärmiljöer genom handledning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christel Henborg-Andersson; Elisabeth Duvborn; [2021]
  Nyckelord :Accessibility; Accessible learning environment; Collaboration; Inclusion; Participation; Sociocultural perspective; Supervision; Delaktighet; Handledning; Inkludering; Samarbete; Sociokulturellt perspektiv; Tillgänglighet; Tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är en vision om att kunna göra skillnad för alla barn i skolan när det handlar om en tillgänglig lärmiljö. Speciellt i de lägre skolåren sker övergångar varje år från förskola till förskoleklass och till sist in i årskurs ett. LÄS MER

 4. 4. Fonologisk medvetenhet : En kvalitativ studie om hur lärare, speciallärare och specialpedagoger arbetar med elevernas fonologiska medvetenhet i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nadin Haddad; Susanna Kiiskinen; [2021]
  Nyckelord :Bornholmsmodellen; fonologisk medvetenhet; förskoleklass; lärare; speciallärare; specialpedagog; årskurs 1;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den fonologiska medvetenhetens utveckling i svenskundervisning i förskoleklass och årskurs 1. Vi har till denna studie intervjuat fyra lärare som arbetar i förskoleklass och årskurs 1 samt en speciallärare och en specialpedagog för att få en klarare bild av deras arbete med att identifiera och arbeta med elever som har fonologiska svårigheter. LÄS MER

 5. 5. Centrala beslut möter lokala praktiker : En kvalitativ studie av skolledares erfarenheter av att implementera digitalisering i grundskolan

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Carina Knöös; [2021]
  Nyckelord :Implementering; digitalisering i skola; rektor; skolutveckling; organisation;

  Sammanfattning : Politiska beslut om reformer i skolan fattas av politiker och verkställs sedan av tjänstemän. Möjligen kan detta uppfattas som en tydlig och enkel process men mycket kan hända som gör att resultatet blir annat än det som avsetts. Skolor och pedagoger har i uppgift att i offentlig verksamhet realisera skolpolitiska beslut. LÄS MER