Sökning: "att våga misslyckas"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden att våga misslyckas.

 1. 1. Planering för fysisk aktivitet : En jämförelse mellan Helsingborgs och Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Kristopher Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; integration; näridrottsplats; planering; allmän plats;

  Sammanfattning : Andelen individer som lider av övervikt, fetma och psykisk ohälsa är högre än någonsin. Befolkningen växer stadigt, bland annat på grund av migrationsvågor, vilket ställer krav på integration. LÄS MER

 2. 2. Vuxenstuderandes syn på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofia Karp; [2018]
  Nyckelord :Elever; matematik; studiemotivation; lärare; pedagogik; undervisning;

  Sammanfattning : Elever som väljer att läsa upp sina betyg eller läsa matematikkurser på Komvux lyckas oftast med sina studier, till skillnad från när de försökte på gymnasiet. Syftet med denna studie är att ta reda på vad man som lärare kan göra för att få eleverna att lyckas på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. På jakt efter motivation : En intervjustudie om träningsentreprenörer, drivkraft och motivation

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johannes Ojanperä; [2017]
  Nyckelord :motivation; drivkraft; fysisk aktivitet; träningsentreprenör; entreprenör; hälsa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka hur träningsentreprenörer motiverar sig professionellt och privat, samt vilka drivkrafter som ligger till grund för deras fysiskt aktiva livsstil. Studien kommer dessutom undersöka vilka egenskaper som kännetecknar en träningsentreprenör för att få en djupare förståelse om vad som ligger till grund för deras driv. LÄS MER

 4. 4. Våga satsa, våga misslyckas : en undersökning av hur lantbrukare påverkas av ett misslyckande

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Carolina Jutell; Malin Malmberg; [2015]
  Nyckelord :misslyckande; lantbruksföretagare; entreprenörskap; självkänsla; stigmatisering;

  Sammanfattning : Ett misslyckande kan definieras på många olika sätt, beroende på lokala omständigheter och traditioner samt personliga värderingar. Det kan variera mellan total konkurs av ett företag eller en person, till enstaka uteblivna inbetalningar. Gemensamt för många definitioner är dock en stark sammankoppling med negativitet och felaktighet. LÄS MER

 5. 5. "En avancerad lek" : En fenomenologisk studie om improvisationsteater

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Lindgren; [2014]
  Nyckelord :dramapedagogik; improvisationsteater; impro; personlig utveckling; flow.;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks upplevelser av improvisationsteater. Syftet är att beskriva och förstå improvisationsdeltagares upplevelse av vad som sker i improvisationsteater. Ett övergripande syfte med detta är att bidra till att tydliggöra dramapedagogik i relation till improvisationsteater. LÄS MER