Sökning: "att vara anhörig och anhörigvårdare"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden att vara anhörig och anhörigvårdare.

 1. 1. Anhörigas upplevelser av att i hemmet vårda en familjemedlem som genomgått stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jamila Umar; Sara von Dewall; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Umar J & Von dewall S. Anhörigas upplevelser av att i hemmet vårda en familjemedlem som genomgått stroke. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Ett förändrat liv : Från anhörig till informell vårdare vid demensdiagnos

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Daniela Escobar; Ebba Rosenquist; [2021]
  Nyckelord :Anhörigvårdare; demens; hemmiljö; litteraturöversikt; transition; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I världen finns omkring 50 miljoner människor med demens och det upptäcks uppåt 10 miljoner nya fall varje år. Många patienter vårdas hemma av sina anhöriga. Det är sjuksköterskans ansvar att uppmärksamma och stödja anhörigvårdare för att de ska kunna klara av omvårdnaden. LÄS MER

 3. 3. Att vara för ung för demens - Anhörigas upplevelser kring när en ung familjemedlem drabbas av en demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elin Sundgren; Isabelle Hedin; [2021]
  Nyckelord :dementia; family; spouse; caregiver; early-onset dementia; young-onset dementia; coping; demens; anhörig; familj; make maka; anhörigvårdare; ung; ålder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att utifrån anhörigas perspektiv få förståelse för hur anhöriga till yngre personer med en demenssjukdom upplever och hanterar sin situation. Åtta semistrukturerade intervjuer gjordes med anhöriga till personer som blivit diagnostiserade med demens innan 65 års ålder. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas delaktighet vid kognitiv sjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Danielsson; Linnéa Wiklund; [2020]
  Nyckelord :Anhörig; dElaktighet; Demens; Vård- och omsorgsboende;

  Sammanfattning : Bakgrund Kognitiv sjukdom drabbar idag mellan 130 000 och 150 000 personer i Sverige. Sjukdomen är ett komplext tillstånd som kännetecknas av en successiv försämring av den kognitiva- och funktionsförmågan och den benämns ofta som en anhörigsjukdom. LÄS MER

 5. 5. När livet stannar upp : Att vara anhörig till en person som diagnostiserats med Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Solaka; Nebal Aljajeh; [2020]
  Nyckelord :Alzheimer’s dementia; relatives; qualitative study; lifeworld; experiences; Alzheimers demens; närstående; kvalitativ ansats; livsvärld; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en person drabbas av Alzheimers sjukdom sker en drastisk förändring i både personens och anhörigas livssituation. Anhöriga tar på sig rollen som anhörigvårdare och träder in i en främmande livsvärld som präglas av lidande. LÄS MER