Sökning: "att vara förebild på förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden att vara förebild på förskolan.

 1. 1. Värdet av den pedagogiska måltiden : En narrativ studie av pedagogers berättelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jill Andersson; Emma Karlsson; [2021]
  Nyckelord :commensality; förskola; kunskapskultur; pedagogisk måltid; praktikgemenskap;

  Sammanfattning : Abstract I denna studie är syftet att ökaförståelsen för förskolemåltidens sociala värde och lärandemöjligheter, detta genom en kvalitativ ansats som bygger på en narrativ metod där vi utgår från pedagogers berättelser och erfarenheter. I studien användes tekniken intevjuer och åtta olika verksamma pedagoger från två olika förskolor har intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Pedagogens syn på sin roll och på lärandet på öppen förskola

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Heidi Holmberg Legebro; [2021]
  Nyckelord :Föräldraskap; Lärande; Pedagog; Samverkan; Öppen förskola;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte och frågeställningar var att beskriva pedagogernas syn på sin roll och vilket lärande pedagogerna ser som viktigt att bidra till på den öppna förskolan, samt att diskutera pedagogernas syn i förhållande till den öppna förskolans kontext. Vilket lärande ser pedagogerna som viktigt att öppna förskolan bidrar till? Hur ser pedagogerna på sin roll på öppna förskolan? Har samverkan och kontext någon betydelse för hur pedagogerna ser på sin roll och lärandet på öppna förskolan? Åtta pedagoger på lika många öppna förskolor i mellansverige intervjuades och resultatet analyserades med en hermeneutisk ansats. LÄS MER

 3. 3. Integritet, vad är det? - En kvalitativ studie om pedagogers perspektiv på barns integritet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hugo Lowgren; Therese Persson; [2020]
  Nyckelord :Barn; Förskola; Kroppslig integritet; Omsorg; Pedagog; Personlig integritet; Strategier;

  Sammanfattning : De större barngrupperna och de ökade kraven på förskolepedagoger kan göra det svårare att möta varje barns omsorgsbehov. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur pedagoger förstår och resonerar om barns kroppsliga och personliga integritet samt vilka strategier de använder sig av för att respektera varje barns integritet. LÄS MER

 4. 4. Att vara en god förebild : Relationen mellan förskolläraren och barns prosociala utveckling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linnéa Boman; [2020]
  Nyckelord :prosocial; utveckling; empati; förhållningssätt; förebild; förskola;

  Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan (2018, s. 6) beskrivs det att förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan är av betydelse för barnens utveckling. I Pedagogiska magasinet (2019, s. LÄS MER

 5. 5. Barns kamratrelationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jesper Langell; Sofia Vilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :Kamratrelation; Närvarande; Emotionell; Strategier; Förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilka strategier förskollärare beskriver att de arbetar med för att främja och stärka barns kamratrelationer. Frågeställningarna vi utgick ifrån var, hur ser förskollärare på sin roll när det gäller att främja och stärka barns kamratrelationer och vilka strategier använder sig förskollärare av för att främja och stärka barns kamratrelationer. LÄS MER